Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СУЕМКерівник підрозділу – Жива Ірина Миколаївна

Розташування – четвертий поверх нового корпусу, тел. (0472) 71-21-78

З 1992 року в університеті працює наукова бібліотека, головна функція якої – ефективне інформаційне забезпечення навчального процесу і наукових досліджень. Сьогодні бібліотека є розгалуженим і багатофункціональним науково-методичним комплексом.

Основними завданнями бібліотеки є:

 • якісне обслуговування читачів. Для цього в бібліотеці працюють абонемент та 2 читальні зали;
 • науково обґрунтоване комплектування фонду бібліотеки науковою та навчальною літературою відповідно до профілю університету, інформаційних потреб студентів та викладачів, карт методичного забезпечення спеціальностей;
 • упровадження нових форм оперативного та якісного інформаційного і бібліотечного обслуговування студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників університету згідно з їхніми інформаційними запитами;
 • удосконалення інформаційно-бібліографічної та масової роботи.

З 2006 року бібліотека використовує інформаційну систему „ІРБІС” для ведення електронного каталогу, що дає змогу: 

 • здійснювати швидкий пошук літератури, яка наявна в науковій бібліотеці, для написання бібліографічного опису при оформленні методичних посібників;
 • контролювати надходження нової літератури,
 • здійснювати швидкий пошук літератури, яка наявна в науковій бібліотеці, для написання контрольних, курсових, дипломних робіт.

З 2009 року функціонує електронна бібліотека – інформаційна система електронних документів, які зберігаються у повнотекстовому вигляді та можуть надавати користувачеві інформацію в зручному вигляді через корпоративну мережу університету. Налагоджений постійний зв'язок з провідними видавництвами України та книготорговельними фірмами. Викладачі мають змогу ознайомиться з прайсами видавництв та їхніми тематичними планами.

Загальний фонд навчальної та наукової літератури бібліотеки становить 71 тисячу примірників. Поповненню фонду потрібною літературою сприятиме також і створений нещодавно обмінний фонд бібліотеки.

Фонд бібліотеки комплектується також за рахунок періодичних видань. Усього на 2014 р. передплачено 122 найменувань газет та журналів з усіх напрямів діяльності університету.

Головними пріоритетами діяльності працівників наукової бібліотеки є постійне поліпшення рівня обслуговування викладачів та студентів, забезпечення широкого доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів.

Наукова бібліотека Східноєвропейського університету економіки і менеджменту запрошує до співпраці за напрямками:

 • поповнення корпоративного електронного каталогу;
 • обмін повнотекстовими базами даних;
 • участь у спільних проектах зі створення баз даних;
 • участь в консорціумах з надання доступу до віддалених баз даних.

Ми зацікавлені у ваших пропозиціях, розробці комплексних заходів, стратегічному партнерстві, що сприятиме взаємному розвитку.

Надходження літератури до наукової бібліотеки Східноєвропейського університету


 • Спеціальність «Правознавство»
   1. Трофанчук Г. І. Канонічне право. Курс лекцій : навчальний посібник / Г. І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 272 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику розглядаються історичні, теоретико-методологічні засади і практичні аспекти формування канонічного права. Дається ґрунтовна характеристика джерел канонічного права, розглядаються відносини церкви з державою, церковне законодавство і правозастосовна практика, роль і місце церкви у державотворчому процесі в Україні. Може бути використаний як навчальний посібник для студентів юридичних та філософських факультетів, богословських навчальних закладів, стане корисним широкому колу читачів, які цікавляться юридичною природою релігії, церковним правом та церковним життям.
   2. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Т. М. Мінка, С. М. Алфьоров, Р. В. Миронюк та ін. - Харків : Право, 2013. – 352 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства. типової навчальної програми відповідної дисципліни розглянуто особливості адміністративної діяльності окремих підрозділів міліції, а також специфіку адміністративно-правової діяльності органів внутрішніх справ щодо окремих напрямів та сфер діяльності міліції. Для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які навчаються за спеціалізацією «Правоохоронна діяльність», «Громадська безпека», а також працівників міліції громадської безпеки.
   3. Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / Моісеєв Є. М., О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін. – К. : Правова єдність, 2013. – 310 с.

    Анотація:
    Подано базові нетаємні положення оперативно-розшукової діяльності, вивчення яких відповідає вимогам підготовки фахівців-оперативників і які ґрунтуються на нормах Конституції України, Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", інших законодавчих та відомчих нормативно-правових актах, практиці їх застосування, судовій практиці, положеннях сучасної оперативно-розшукової теорії. Використано фундаментальні праці теоретиків і вчених, які зробили значний внесок у становлення та розвиток оперативно-розшукової діяльності. Рекомендовано працівникам правоохоронних органів, викладачам та науковим працівникам, студентам, а також читачам, які цікавляться проблемними питаннями, що виникають у процесі розкриття злочинів.
   4. Середа Г. П. Проблеми теорії держави і права : навчальний посібник / Г. П. Середа, С. Г. Стеценко. – К. : КНТ, 2013. – 184 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник містить систематизоване викладення ключових тем навчальної дисципліни «Проблеми теорії держави і права». Він підготовлений з урахуванням у читачів знань стосовно базових засад теорії держави і права та опанування ними галузевих дисциплін. Навчальний посібник розроблений на основі сучасних тенденцій державотворення та з урахуванням змін політико-правової дійсності. Розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.
   5. Мироненко І. В. Міжнародне приватне право : навчальний посібник / І. В. Мироненко. – К. : Алерта, 2013. – 288 с.

    Анотація:
    В даному навчальному посібнику викладено викладені основні теоретичні та нормативні положення з курсу «Міжнародне приватне право». Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.
   6. Цивільний процес України : підручник / За ред. М. М. Ясинка. - К. : Алерта, 2014. - 744 с.

    Анотація:
    У підручнику сформульовані теоретичні основи цивільного процесуального права України. Зокрема приділено увагу процесуальному порядку відкриття проваджень у цивільних справах, розгляду цивільних справ на всіх інстанційних рівнях судової системи України. Розглянуто суть процесуальних інститутів: представництва, процесуальних строків, підвідомчості та підсудності справ, доказів та доказування, судового наказу, судових витрат, позовного та окремого провадження, звернення судових рішень до виконання тощо. Підручник буде корисним не лише для студентів чи викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а і практикуючих юристів.
   7. Кононенко І. В. Основи біржового права : навчальний посібник / І. В. Кононенко. – К. : Кондор, 2014. – 546 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівні розглянуто проблеми і шляхи будови організаційної моделі біржі. Дано теоретичні основи біржового права та загальне поняття біржі. Показано шляхи розвитку та становлення товарної, фондової та валютної бірж. Висвітлені питання світового досвіду роботи бірж. Проаналізовано особливості ринку цінних паперів та ф’ючерсного ринку, а також питання угод у біржовій торгівлі. Описано прийоми оптимізації параметрів на основі морфологічного та аналого-математичного методів. Додатки визначають основні нормативно-правові акти з навчальної дисципліни «Основи біржового права», а також наводять зразки основних необхідних документів у роботі бірж. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають навчальні дисципліни «Біржова діяльність», «Основи біржового права», «Правознавство», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік і аудит», «Світова економіка», «Зовнішньоторговельний менеджмент», для викладачів, студентів, спеціалістів та керівників.
   8. Сливка С. С. Юридична деонтологія : підручник / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 2013. – 296 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику відображено стислий конспект лекцій з юридичної деонтології, подано плани семінарських занять з методичними рекомендаціями, рекомендації щодо самостійного вивчення окремих тем, питання для складання заліку, програма курсу. Наведено список необхідної сучасної літератури, в тому числі і для додаткового вивчення. Для курсантів, студентів та слухачів стаціонарної і заочної форми навчання.
   9. Бедь В. В. Юридична психологія: навчальний посібник / В. В. Бедь. – Львів : Новий світ – 2000, 2013.

    Анотація:
    Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Юридична психологія» юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу — судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія). Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юридичної психології.
   10. Жернаков В. В. Трудове право : підручник / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошинко. – Х. : Право, 2013. – 496 с.

    Анотація:
    Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Викладено основні положення загальної та особливої частин трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 5 січня 2012 р. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів та юридичних факультетів.
   11. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко та ін. – К. : Академія, 2013.

    Анотація:
    У підручнику розглянуті питання співвідношення державної влади і держави; громадського суспільства і держави; форми, апарату і механізму держави. Дано поняття соціальної правової держави. Викладено загальне вчення про демократію, систему прав людини і громадянина, їхні гарантії, механізм забезпечення. Найбільша увага приділена питанням права – нормі права, системі права і системі законодавства, правотворчості та правозастосуванню, правовідносинам, тлумаченню права, законності та правопорядку, юридичній відповідальності, механізму правового регулювання. окрема глава присвячена правовому статусу особи, народу , держави. Міститься характеристика основних типів правових систем світу: романо-германського, англо-амереканського, змішаного (скандинавської та латиноамериканської груп), релігійно-традиційного (мусульманського й індуського, китайського та японського, африканського права). Головною ідеєю є пріоритет і забезпечення прав людини. Для студентів, курсантів, магістрів, аспірантів і викладачів ВНЗ.
   12. Кравець В. Р. Право інтелектуальної Власності: навчальний посібник / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець . – К. : ЦУЛ, 2012. – 270 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник містить викладення основних положень права інтелектуальної власності у вигляді запитань та відповідей на них. Розкрито особливості авторського права та права промислової власності з урахуванням змін, внесених до законодавства. Навчальний посібник може використовуватись під час вивчення як спеціального курсу "Право інтелектуальної власності", так і в рамках цивільного права. Розрахований як на студентів-правників, так і на студентів інших спеціальностей, практикуючих юристів, управлінців та підприємців.
   13. Тацій В. Я. Кримінальний процес : підручник / В. Я. Тацій. – Харків : Право, 2013. – 824 с.

    Анотація:
    У підручнику, написаному на основі Конституції України, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правових позицій Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України, відповідно до програми навчального курсу «Кримінальний процес», з урахуванням останніх змін та доповнень до кримінально-процесуального законодавства України розглянуті система, принципи кримінального процесу, процесуальний статус його суб'єктів та порядок провадження по розслідуванню та судовому розгляду кримінальних справ. Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників правоохоронних органів.
   14. Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К. : ЦУЛ, 2012. – 182 с.

    Анотація:
    Мета посібника – допомогти студентам опанувати фундаментальну юридичну дисципліну – кримінальне право. Використовуючи посібник студенти зможуть зосередити свою увагу на основних поняттях Загальної частини Кримінального права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, сформулювати структуру відповідей по кожному з питань, що вивчаються, виносяться на залік, іспит, виконанні письмових робіт в тому числі ККР. Посібник розрахований на студентів та слухачів юридичних навчальних закладів, де вивчається кримінальне право України. Він може бут корисним для вступників до вищих закладів освіти юридичного профілю, а також учнів ліцеїв, коледжів та викладачів.
   15. Юдін О. К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення : підручник / О. К. Юдін. – К. : НАУ, 2011. – 640 с.

    Анотація:
    Викладено ряд сучасних теоретичних та практичних підходів до рішення організаційно-технічних та нормативно-правових завдань реалізації процесу захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-комунікаційних системах. Ґрунтовно розглянуто нормативно-правове та законодавче врегулювання таких напрямів інформаційної безпеки, як забезпечення функціонування національної системи конфіденційного зв’язку, захисту інформації в автоматизованих та телекомунікаційних системах, побудови комплексних систем захисту інформації, захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах, сфери криптографічного та технічного захисту інформації, питання електронно-цифрового підпису тощо. Поряд з вітчизняним законодавчим та нормативно-правовим забезпеченням інформаційної безпеки детально висвітлено завдання нормативно правового та організаційно-технічного врегулювання питань захисту інформації на базі міжнародних вимог та стандартів. Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».
   16. Зразки документів у господарському процесі. Станом на 2 квітня : посібник / За заг. ред. С.Г. Деледивки. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 704 с.

    Анотація:
    Цей науково-практичний посібник містить основні процесуальні й договірні документи, що слугують складовою механізму практичної роботи юриста по застосуванню норм господарського і господарсько-процесуального права. Ці документи є не тільки і не стільки зразками чи типовими прикладами для складання договорів, позовних і касаційних скарг, скільки прикладами правових позицій в застосуванні відповідних норм господарського законодавства на практиці.
   17. Богданюк О. А. Зразки документів у кримінальному процесі. Станом на 15 лютого 2012 р./ О. А. Богданюк, Д. Л. Тупчієнко. – К. : ЦУЛ, 2012р. – 512 с.

    Анотація:
    Даний науково-практичний посібник містить типові зразки основних процесуальних документів, що складаються під час досудового провадження у кримінальних справах, а також подаються до суду в ході судового розгляду кримінальних справ на різних стадіях кримінального судочинства. Цей науково-практичний посібник стане у нагоді працівникам правоохоронних органів, адвокатам, студентам і викладачам юридичних вищих навчальних закладів тощо.
   18. Сімонок В. П. English for Layers : підручник / за ред. В. П. Сімонок. – Х. : Право, 2013. – 648 с.

    Анотація:
    Підручник «English for Lawyers» призначений для професійно орієнтованого усного і писемного спілкування. Містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн. Розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів.
   19. Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 22 лист. 2011 р. – К. : Паливода А. В., 2011. – 212 с.

    Анотація:
    У Кодексі станом на 22 листопада 2011 р. подано останні зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки» від 08.09.2011 № 3713-VI (3713-17) (статті 75, 77).
   20. Адміністративне право України : підручник / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков, О. Ю. Меліхов та ін. ; за ред. Т. О. Коломоєць. – 2-ге вид., змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 528 с.

    Анотація:
    У підручнику систематизовано матеріал з навчальної дисципліни «Адміністративне право України». Лекційно-теоретичний матеріал із Загальної та Особливої частини (двох модулів) супроводжений переліком завдань практичного характеру (практикум) з усіх тем у межах зазначених модулів.
   21. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчальний посібник / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. – 260 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Посібник містить теоретичний матеріал із курсу «Актуальні проблеми теорії держави та права», а також програму навчальної дисципліни та робочу навчальну програму. Розрахований на студентів, курсантів вищих навчальних закладів.
   22. Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 5 грудня 2011 року. - К. : Алерта, 2011; К. : ЦУЛ, 2011.

    Анотація:
    У виданні представлений Господарський Кодекс України станом на 5 грудня 2011 року із змінами і доповненнями.
   23. Конституція України : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011 р. – К. : Алерта, 2011; К. : ЦУЛ, 2011. – 96 с.

    Анотація:
    У виданні представлена Конституція України станом на 10 жовтня 2011 р.
   24. Басиста І. В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / І. В. Басиста, В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

    Анотація:
    У посібнику, відповідно до тематичного плану вивчення дисципліни «Кримінальний процес України», систематизовано основні положення чинного кримінально-процесуального законодавства та теорії науки для більш ефективного засвоєння програмного матеріалу. Розраховано на студентів, слухачів і курсантів ВНЗ юридичного профілю.
   25. Кримінально-виконавчий кодекс : чинне законодавство із змінами та допов. на 17 січня 2012 року. – К. : Алерта, 2012; К. : ЦУЛ, 2012. – 72 с.

    Анотація:
    У виданні представлений Кримінально-виконавчий кодекс України станом на 17 січня 2012 року із змінами і доповненнями.
   26. Кримінально-процесуальний кодекс : чинне законодавство із змінами та допов. на 17 січня 2012 року. – К. : Алерта, 2012; К. : ЦУЛ, 2012. – 216 с.

    Анотація:
    У виданні представлений Кримінально-процесуальний кодекс України станом на 17 січня 2012 року із змінами і доповненнями.
   27. Бандурка О. М. Податкове право : науково-практичний посібник / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 312 с.

    Анотація:
    Розглядаються сутність податкового права та основні принципи побудови податкової системи України, питання адміністрування податків та механізм справляння основних видів податків і зборів. Особлива увага приділяється організації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства.
 • Спеціальність «Фінанси»
   1. Аванесова І. А. Фінансові послуги : навч. посіб. / І. А. Аванесова. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 576 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику розглянуто сутність і технологію надання фінансових послуг, зокрема, платіжних, депозитних, кредитних, гарантійних, а також послуг з банківськими металами та кредитною валютою, з фінансування будівництва та послуг окремих фінансових посередників – кредитних спілок, ломбардів, операторів державних лотерей, недержавних пенсійних фондів, неприбуткових фінансових посередників; висвітлено взаємодію суб’єктів таких послуг на фінансовому ринку. Призначений для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та суміжних напрямів підготовки, аспірантів, викладачів.
   2. Біла О. Г. Фінанси : навчальний посібник / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Львів : Магнолія-2006, 2012. – 390 с.

    Анотація:
    Посібник підготовлений в розрізі тем, передбачених новою освітньо-професійною програмою. В ньому представлено сучасні теоретичні підходи до вивчення сутності фінансів, становлення і розвитку фінансової науки, фінансової політики і фінансового права, податкової та бюджетної політики, фінансової безпеки держави, дано характеристику фінансів і фінансової системи країн з розвиненою ринковою економікою та фінансів Європейського Союзу. Посібник написано згідно з навчальною програмою дисципліни «Фінанси». Він рекомендується для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто самостійно вивчає цей важливий і надзвичайно цікавий курс «Фінанси».
   3. Міжнародний фондовий ринок : навчальний посібник-практикум / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв та ін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 200 с.

    Анотація:
    Це видання – практично перший навчальний посібник-практикум, в якому на основі чіткої логічної схеми пропонується розгляд практичних питань міжнародного фондового ринку. Наведені у практикумі завдання для самостійного виконання робіт, приклади розв’язання задач для кожної теми та комплексних задач, наведених у додатку, забезпечують можливість індивідуальної перевірки знань. Для кращого засвоєння матеріалу в кожному розділі вміщено питання для перевірки знань. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, усіх, кого цікавлять питання міжнародного фондового ринку.
   4. Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України : монографія / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Університетська книга, 2014. – 165 с.

    Анотація:
    У монографії обґрунтовано теоретичні основи державного сектору економіки; розкрито особливості функціонування його фінансів, досліджено сучасний стан і проблеми розвитку; визначено основні напрямки підвищення ефективності фінансів державного сектору економіки. Пропонуються нові методичні підходи до оцінки ефективності фінансів державного сектору економіки як складової системи управління соціально-економічним розвитком України. Видання рекомендоване для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також практиків: економістів, фінансистів і фахівців системи державного управління.
   5. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік : навчальний посібник / Г. В. Нашкерська. – К. : Кондор, 2012. – 503 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику викладено порядок обліку окремих операцій. Структура посібника повністю відповідає освітньо-професійним програмам підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра із спеціальності Облік і аудит за дисциплінами: Фінансовий облік І, Фінансовий облік II. У посібнику наведено практичні приклади використання окремих теоретичних положень фінансового обліку, методик обліку та оцінки активів, зобов’язань і операцій підприємства. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів, менеджерів.
   6. Вербова О. С. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навчальний посібник / О. С. Вербова, М. В. Вербовий. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 392 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник є авторською спробою формування модерної концепції викладання історії економіки та економічної думки. Його укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму «Економіка і підприємництво», затвердженої МОН України, та вимог Болонського процесу. Посібник містить до кожної теми методичні рекомендації, словник основних термінів, тестові завдання та відповіді на них, самостійні завдання із вказівками до їх виконання, теми рефератів та методику їх написання, список рекомендованих першоджерел і допоміжної літератури тощо.
   7. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. О. Сунцова. - К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с.

    Анотація:
    У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти, та відповідають потребам ринкової економіки. Рекомендується для використання при вивченні та викладанні курсів «Місцеві фінанси» та «Бюджетна система».
   8. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання : навчальний посібник / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. – 272 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник підготовлено з метою надання допомоги в вивченні курсу «Валютне регулювання». В ньому висвітлено: сутність, завдання, форми організації валютного регулювання, роль міжнародних валютно-фінансових організацій в організації валютного регулювання в Україні. Розглянуто формування та використання валютного курсу національної грошової одиниці та золотовалютних резервів держави. Стисло викладено найважливіші нормативні та інструктивні документи, що регламентують організацію валютного регулювання в Україні. З метою покращення засвоєння курсу використані таблиці, контрольні запитання, термінологічний словник.
 • Спеціальність «Менеджменту туризму, готельного і ресторанного бізнесу»
   1. Устименко Л. М. Історія туризму : навчальний посібник / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. – К. : Альтерпрес, 2013. – 372 с.

    Анотація:
    Пропонований навчальний посібник містить аналіз сучасного підходу до питання появи і розвитку туризму в суспільстві як соціального явища. Висвітлено основні передумови виникнення туризму. Подано характеристику головних етапів розвитку міжнародного і вітчизняного туризму. Розглянуто особистий внесок окремих особистостей у становлення і розвиток туристичної справи та сфери гостинності. Визначено характерні тенденції розвитку туризму в різні історичні епохи та перспективи в сучасному світі. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці фахівців туристичної діяльності, а також для всіх бажаючих ознайомитись з історією туризму.
   2. Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 334 с.

    Анотація:
    Автори підручника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності й поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Підручник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії. Для студентів, що навчаються за фахом: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.
   3. Байлик С. И. Вступление в анимацию гостеприимства : учебное пособие / С. И. Байлик. - Х. : Кроссроуд, 2013. – 128 с.

    Анотація:
    В настоящее время между курортными гостиницами, санаториями, турцентрами и другими средствами размещения существует жесткая конкурентная борьба за клиента. Главную роль в этом противоборстве может сыграть организация досуга отдыхающих. Для этой цели на многих предприятиях отдыха создана соответствующая материально-техническая база и организованы системные анимационные службы. Книга предназначена для руководителей и менеджеров предприятий отдыха, студентов и преподавателей, а также всех, кого интересует активный отдых, она дает полное представление об анимационных услугах, которые делают отдых полноценным, незабываемым, впечатляющим.
   4. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. - К. : Центр учбової літератури, 2013. – 178 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник.
   5. Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства : навчальний посібник / О. В. Новікова, Л. О. Радченко, К. П. Вініченко та ін. - Х. : Світ Книг, 2014. – 411 с.

    Анотація:
    В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства в індустрії гостинності, методи, форми та прогресивні технології обслуговування. Значна увага приділена організації харчування та обслуговування туристів в спеціальних сферах туризму. Посібник призначених для студентів вищих навчальних закладів за фахом 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», коледжів, учнів професійно-технічних училищ, також він буде корисний працівникам системи готельно-ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться організацією харчування та обслуговування туристів.
   6. Устименко Л. М. Основи туризмознавства : навчальний посібник / Л. М. Устименко. – К. : Альтерпрес, 2013. - 380 с.

    Анотація:
    У пропонованому навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, його суспільних функцій та особливостей організації сучасної туристичної діяльності. Розглядається структура туристичної індустрії та її взаємодія з екологією, культурою, релігією. Подається класифікація видів туризму та їх характеристика. Особливу увагу приділено спеціалізованим видам туризму та перспективним напрямкам їх розвитку в світі та в Україні. Розглянуто специфіку міжнародного туризму, туристичні формальності, основні міжнародні туристичні організації та їх спеціалізацію. Подана характеристика спеціальної туристичної літератури та її практичного застосування. Навчальний посібник містить короткий словник туристичної термінології. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці фахівців туристичної діяльності, працівників туристичних фірм, всіх, кого цікавить туризм.
   7. Банько В. Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів : навчальний посібник / В. Г. Банько. – 2-ге видання, перероб. та доп. – К. : Дакор, 2014. – 328 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник передбачає ознайомлення студентів з сучасним підходом до комплексного вирішення проблеми ефективності використання обладнання і підприємств в цілому. У ньому вивчаються питання складу і експлуатації будівлі і споруди, їх основні елементи і конструктивні схеми, оздоблювальні матеріали, санітарно-технічне обладнання, електропостачання і електрообладнання, слабкострумні пристрої, ліфтове і підіймальне обладнання, порядок проектування, погодження і затвердження проектів, торговельно-технологічне і холодильне устаткування магазинів та складів туристського комплексу, обладнання для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт.
   8. Сапелкіна З. П. Релігійний туризм : навчальний посібник / З. П. Сапєлкіна. – К. : Альтерпрес, 2009. – 244 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник «Релігійний туризм» містить інформацію про туристичні об’єкти релігійного напрямку: церковну історико-культурну спадщину: храми, іконографію, твори прикладного мистецтва, з яких складається світовий культурний фонд. Книга сприяє повноцінному ознайомленню з унікальними культовими пам’ятками, розширяє і поглиблює знання про релігійне мистецтво, його різновиди, жанри та етапи розвитку, висвітлює питання історії релігії і церкви, допомагає зрозуміти специфіку формування конфесійного простору України, що в умовах багатоконфесійності нашого суспільства набуває політичного забарвлення.
   9. Дмитрук О. Ю. Екотуризм : навчальний посібник / О. Ю. Дмитрук, С. В. Дмитрук . – К. : Альтерпрес, 2009. – 358 с.

    Анотація:
    У посібнику «Екотуризм» розглянуто теоретико-методологічні і практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму як цілісної системи природоохоронної рекреаційної діяльності. Глибоко розкрито особливості природоохоронного рекреаційного екотуристського природокористування, менеджменту, маркетингу та геомаркетингу в екотуризмі. Окремий розділ присвячено проблемі фахової освіти менеджера екологічного туризму.
   10. Ростовський В. С. Барна справа: підручник / В. С. Ростовський, С. М. Шамян. - 2-ге видання. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 395 с.

    Анотація:
    У зв’язку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТ швидкого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність. Тому в багатьох ВНЗ, здійснюється підготовка спеціалістів, бакалаврів із нової спеціальності «Готельно-ресторанна справа». У підручнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, їх технічного оснащення, технології приготування коктейлів та напоїв, організації роботи барменів.
   11. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

    Анотація:
    У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.
   12. Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248 с.

    Анотація:
    У посібнику викладено зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.
   13. Круль Г. Я. Основи готельної справи : навчальний посібник / Г. Я. Круль. – К. : ЦУЛ, 2011. – 368 с.

    Анотація:
    У посібнику розглянуті основні поняття готельного господарства. Виявлено сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкрито особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статистичний матеріал.
   14. Шумило Г. І. Технологія приготування їжі : навчальний посібник / Г. І. Шумило. - К. : Кондор, 2012. – 504 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику описані різні способи і прийоми кулінарної обробки продуктів, приготування напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів відповідно до наукових досягнень раціонального і дієтичного харчування. Посібник рекомендований для студентів технологічних відділень навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, а також працівників підприємств харчування.
   15. Pостовський В. С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів: навчальний посібник / В. С. Ростовський, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2012. – 574 с.

    Анотація:
    Вперше у навчальному посібнику викладена комплексна технологія виробництва борошняних кондитерських виробів. Описана технологія виготовлення і прикрашання борошняних кондитерських виробів, дана характеристика інвентарю, викладені склад та властивості сировини та допоміжних матеріалів для виробництва кондитерських виробів, технології їх приготування. Представлені відомості про дієтичні вироби і вироби дитячого асортименту. Наведено характеристику харчових інфекцій і отруєнь, показана необхідність дотримання умов виробництва і зберігання, термінів придатності виробів, досліджена система стандартизації і сертифікації продукції, основні види контролю виробництва і якості готової продукції. Наведені вимоги до організації кондитерського цеху, безпеки та охорони праці.
   16. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248 с.

    Анотація:
    Туристсько-краєзнавчі подорожі відновлюють і розвивають сили, волю людини, збагачують її знання про себе, свій край і світ. При їх підготовці однаково відповідально продумують маршрут, програму, організаційне забезпечення, дбають про спорядження, фізичну, технічну, психологічну придатність, мотивацію учасників. У навчальних закладах організацією і координацією цієї роботи займаються викладачі з фізичної культури у співпраці із викладачами відповідних навчальних дисциплін. Пропонований навчальний посібник допоможе пізнати особливості різних видів туризму й основні засади організації туристсько-краєзнавчих подорожей, з'ясувати специфіку їх підготовки за основними напрямами, вимоги щодо індивідуальної та групової готовності учасників, осягнути методологію краєзнавчих досліджень і документування їх результатів. Адресований студентам факультетів фізичного виховання і туризму вищих навчальних закладів.
 • Спеціальність «Економічна кібернетика», «Діловодство та інформаційна діяльність»
   1. Пасічник В. В. Веб-технології : підручник / О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Львів : Магнолія-2006, 2013. – 336 с.

    Анотація:
    Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмування. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій, що мають безпосереднє відношення до розробки веб-застосувань. Зміст підручника відповідає галузевому стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн».Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Комп’ютерні науки» та викладачам.
   2. Катренко А. В. Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 396 с.

    Анотація:
    Підручник «Системний аналіз» призначений для студентів, які навчаються за напрямами «Комп’ютерні науки» та «Системний аналіз». Зміст підручника відповідає програмі фундаментального курсу «Системний аналіз» для цих напрямів. В підручнику на фаховому методичному рівні поданий матеріал лекційного курсу, а також тематика рефератів та практичних занять.
   3. Микитишин А. Г. Комп’ютерні мережі. Книга 1 : навчальний посібник / Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. – Львів : Магнолія - 2006, 2013. – 256 с.

     
     
   4. Микитишин, А. Г. Комп’ютерні мережі. Книга 2: навчальний посібник / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія-2006, 2014. – 328 с.

    Анотація:
    В основу даної книги покладений курс лекцій з комп'ютерних мереж для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи і мережі». Варто підкреслити, що матеріал, який викладається, відповідає програмі курсу «Комп’ютерні мережі», затвердженої Міністерством освіти України для технічних університетів що, безсумнівно, зробить корисною дану книгу при вивченні вищезгаданого курсу. Досвід читання подібних лекцій на курсах підвищення кваліфікації дозволяє стверджувати, що ця книга буде корисна і доступна всім бажаючим одержати або поглибити свої знання в галузі комп'ютерних мереж. Матеріал викладається в такому вигляді й обсязі, що його освоєння вимагає мінімальних знань в області комп’ютерної техніки. Автори даної книги спробували викласти матеріал таким чином, щоб він був доступний читачеві, який вперше приступив до знайомства з комп’ютерними мережами.
   5. Литвин В. В. Проектування інформаційних систем : навчальний посібник / В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська. – Львів : Магнолія-2000, 2011. – 380 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику розглядаються структурний і об'єктно-орієнтований підходи до логічного та фізичного проектування інформаційних систем. Детально описуються види діаграм, які реалізують ці підходи та мова уніфікованого моделювання UML. Розглядаються CASE-засоби, які призначені для побудови відповідних діаграм, поняття життєвого циклу проекту; аналізуються методи визначення цілей проекту і вибирання реалізації проекту. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки» і «Системний аналіз», для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки.
   6. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навчальний посібник / О. П. Буйницька. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 240 с.

    Анотація:
    Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», який є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів. В посібнику згідно з вимогами кредитно-модульної системи представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.
   7. Ковалюк Т. В. Алгоритмізація та програмування : підручник / Т. В. Ковалюк. – Львів : Магнолія-2000, 2013. – 400 с.

    Анотація:
    У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Велика увага приділяється важливим алгоритмам матричної та векторної алгебри, обробці динамічних структур даних і обчисленням на графах. Подані програмні реалізації типових класичних алгоритмів сортування та пошуку. Усі коди супроводжуються детальними коментарями, описом алгоритмів та застосованої техніки програмування. Окремий розділ книги присвячено теоретичним засадам структурного програмування. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С.
   8. Косинський В. І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. – 2-ге вид., виправл. – К. : Знання, 2012. – 318 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп’ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення здобутих знань і навичок.
   9. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с.

    Анотація:
    У підручнику висвітлено найважливіші особливості сучасних інформаційних систем і технологій на підприємствах, проаналізовано їх роль і місце у процесі інформатизації підприємств України. Розглянуто системи прийняття рішень та інтелектуального аналізу даних, перспективи використання інформаційних систем і технологій в економічній діяльності, основні напрями інтелектуалізації сучасних інформаційних систем. Значна увага приділено корпоративним та офісним застосуванням інформаційних систем. До кожного розділу додаються контрольні запитання, завдання і тести перевірки.
   10. Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навчальний посібник / І. М. Пістунов. – К. : ЦУЛ, 2013. – 234 с.

    Анотація:
    У посібнику подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформаційні системи у діяльності фінансових установ, як державних так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні, розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем, прийоми формалізації опису інформаційних потоків, користування CASE - методу автоматичного проектування. Після кожного розділу подано завдання для самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки.
   11. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник / под ред. В. В. Трофимова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 542 с.

    Анотація:
    Настоящий учебник соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения и включает следующие обязательные разделы программы: все аспекты базовых и сетевых технологий, разноуровневые информационные системы, специфика применения современных информационных технологий, в том числе в банковской сфере, где основная роль отводится современным методам обеспечения информационной безопасности, а также принципы, и примеры и особенности применения информационных технологий в маркетинге, менеджменте, бухгалтерском учете. Кроме того, в нем содержится дополнительный материал, поясняющий современное состояние дел в области информационных технологий, а также перспективы их развития.
 • Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»
   1. Супрун А. А. Страховий менеджмент: навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. - Львів : Магнолія - 2006, 2011. – 301 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативного плану і робочої програми курсу «Страховий менеджмент». У виданні розглянуто головні аспекти управління ресурсами страхової компанії, організації страхового бізнесу, оцінки ефективності страхової та інвестиційної діяльності. Розділи посібника містять тексти лекцій, схеми, таблиці, термінологічний словник, тести, проблемні питання, формули для розрахунків, задачі та методику їх вирішення. Все це сприятиме самостійному опануванню матеріалу та дозволить виявити рівень його засвоєння. Видання розраховане на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів, а також на пересічного читача, який бажає самостійно опанувати курс. Може бути використане в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників страхової компанії.
   2. Савельєва В. С. Організаційна поведінка : навчальний посібник / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи організаційної поведінки. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі організаційної культури, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення організаційної поведінки. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації організаційної поведінки на виробничому підприємстві.
   3. Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент : навчальний посібник / О. В. Бондар. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368 с.

    Анотація:
    У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений в програму навчальної дисципліни «Ситуаційний менеджмент». Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, термінологічні словники по кожній темі, рекомендації по виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та систему оцінювання знань студентів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
   4. Бойко М. Г. Організація готельного господарства : опорний конспект лекцій. Частина 1 / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К. : КНТЕУ, 2012. – 70 с.

    Анотація:
    Готельне господарство України є важливою складовою туристичної сфери, пріоритетним завданням якої є забезпечення високого рівня комфорту і якості обслуговування споживачів готельних послуг. Відповідно зростають вимоги до підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки «Менеджмент», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».
   5. Проектування закладів ресторанного господарства: навчальний посібник / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шалова та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Київський національний торгівельно-економічний університет, 2010. – 340 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник містить методичні та практичні рекомендації з проектування закладів ресторанного господарства, що враховують сучасні інженерно-технічні можливості, технологічні інновації та нормативно-правове забезпечення.
   6. Аріон О. В. Організація транспортного обслуговування туристів : навчальний посібник / О. В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. – 192 с.

    Анотація:
    Розглянуто основи організації транспортного обслуговування туристів як невід'ємної складової формування туристичного продукту. В розділах визначено місце і роль транспортних послуг у складі турпродукту, послідовно представлено теоретико-методичні засади і технології надання транспортних послуг при повітряних, автобусних і залізничних перевезеннях туристів, а також основні фактори, які необхідно враховувати агентам з продажу морських круїзів.
   7. Кривов'язюк І. В. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2012. – 366 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник розглядає теоретичні та прикладні аспекти антикризового управління підприємством. Розкрито концепцію життєвого циклу підприємства та її використання при побудові системи управління, вплив зовнішнього середовища на тривалість і конфігурацію життєвого циклу підприємства, аналіз передумов і ознаки прояву кризових явищ на підприємстві, поведінку підприємства у різних кризових станах. Також приділено увагу питанням державної політики щодо подолання кризи в економіці й досвіду антикризового управління на підприємствах України. Суттєво доповнює зміст посібника навчальний практикум з тестових і практичних завдань, перелік питань для конкретного підприємства.
   8. Михайловська О. В. Операційний менеджмент : навчальний посібник / О. В. Михайловська. – К. : Кондор, 2012. – 550 с.

    Анотація:
    У навчально-методичному посібнику, складеному за навчальною програмою курсу «Операційний менеджмент», основну увагу приділено розкриттю тем за допомогою додаткового навчально-методичного забезпечення всіх курсів. Для кожної теми послідовно визначено навчальні цілі, навчальні завдання для самостійної роботи, типові ситуаційні та практичні завдання, подано методичні поради для опанування основних положень, ілюстративний матеріал.
   9. Мальська М. П. Корпоративне управління : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2012. – 348 с.

    Анотація:
    У підручнику викладено основи корпоративного менеджменту, визначено сутність та принципи управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки, розглянуто проблеми управління корпоративними правами власників, принципи управління на основі цінних паперів, особливості функціонування фондового ринку, правила формування внутрішньо-корпоративної системи управління акціонерного товариства, а також державного регулювання корпоративного сектору.
   10. Мальська М. А. Регіональний менеджмент : навчальний посібник / М. А. Коваленко, Н. А. Кругла, Л. М. Радванська та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 304 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику подаються основи управління соціально-економічним розвитком регіону, розглядаються основні засади державної регіональної політики, принципи, методи і механізми управління регіональним розвитком, методи аналізу, прогнозування, програмування, побудови і оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів.
   11. Орлинський М. О. Самоменеджмент: практикум : навчальний посібник / М. О. Орлинський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. – К. : Кондор, 2012. – 410 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику «Самоменеджмент: практикум» представлено терміни, ділові та психологічні тести, ситуаційні задачі, кейси, ділові ігри, практичні завдання, які можуть бути використані в навчальному процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку студентів за спеціальностями "Менеджмент організацій" та «Менеджмент ЗЕД». Посібник також може використовуватись при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також в системі підвищення кваліфікації та для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів та викладачів.
   12. Менеджмент у державному управлінні: Особлива частина : навчальний посібник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко та ін. ; за заг. ред. Пєткова В. П. – К. : КНТ, 2012. – 216 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання іміджу державного службовця, моделі поведінки у суспільстві, мотивації державного службовця, засоби впливу на персонал державної служби, службовий етикет державного службовця, прийоми ведення переговорів, шляхи попередження конфліктів в органах державного управління. Враховано новели законодавства та сучасні наукові досягнення. Навчальний посібник містить список використаних джерел рекомендованих для ознайомлення під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні».
   13. Менеджмент у державному управлінні: Загальна частина: навчальний посібник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко та ін. – К. : КНТ, 2012. – 312 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту. Враховано новели законодавства та сучасні наукові досягнення. Навчальний посібник містить список використаних джерел (нормативно-правові акти, довідкову, основну, спеціалізовану та іноземну літературу).
   14. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін.; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216 с.

    Анотація:
    Управлінські рішення – квінтесенція управлінської роботи. Діяльність менеджера – постійне продукування управлінських рішень. Яким є процес прийняття управлінських рішень? Як відбувається розробка управлінських рішень, які фактори впливають на цей процес, які методи для цього використовуються? Які ризики виникають у процесі прийняття управлінських рішень, як їх можна мінімізувати? Ці питання належать до “кухні” управлінської діяльності. Вони суттєво впливають на якість управлінських “страв”. В остаточному підсумку, управлінське рішення визначає, наскільки ефективно функціонуватиме організація, яким може бути її майбутнє. Навчальний посібник знайомить читачів з різними аспектами процесів прийняття управлінських рішень і призначений для студентів, викладачів, управлінців-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.
 • Спеціальність «Облік і аудит»
   1. Статистичний щорічник Черкаської області за 2011 рік / за ред. В. П. Приймака. – Черкаси : Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. – 505 с.

    Анотація:
    У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Черкаської області у 2011 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, демографічної та екологічної ситуації в області.
   2. Воронко Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навчальний посібник / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія-2000, 2011. – 522 с.

    Анотація:
    У навчальному посібнику розкрито концептуальні основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах, розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забезпечують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі. Висвітлено сутність аудиту і аудиторської діяльності у зарубіжних країнах, питання стандартизації принципів аудиту на міжнародному рівні, зміст аудиторського процесу та особливості обліку й аудиту окремих видів активів, зобов’язань, капіталу і господарських операцій. Розглянуто і систематизовано методологічні засади побудови обліку та особливості організації й проведення аудиту в різних країнах світу.
   3. Островерха Р. Е. Організація обліку : навчальний посібник / Р. Е. Островерха. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 568 с.

    Анотація:
    У посібнику розкриваються основи організації обліку, а також знання, необхідні для організації облікового процесу та організації роботи апарату бухгалтерії. Висвітлюються теоретичні положення курсу; а також методи, способи та техніка обліку об’єктів господарювання та роботи апарату бухгалтерії у сучасних умовах із використанням діючої нормативно-правової бази. До кожної теми розроблені практичні завдання, контрольні питання та тести, що можуть використовуватись у навчальному процесі для набуття практичних навичок та при підготовці до поточного і підсумкового контролю.
 • Спеціальність «Економіка підприємства»
   1. Гиль О. О. Кредитно модульний курс з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» : навчальний посібник / О. О. Гиль, Л .О. Гришина, П. М. Карась. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 248 с.

    Анотація:
    Посібник містить розподіл навчального часу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, короткий виклад теоретичного матеріалу кожної теми що вивчається, задачі, тести для перевірки та закріплення знань теоретичного матеріалу.
   2. Казначейська система виконання бюджету : навчальне видання / С. О. Булгакова, Л. В. Єрмошенко, І. С. Микитюк. – К. : КНТЕУ, 2012. – 86 с.

    Анотація:
    Питання кожної теми викладаються в опорному конспекті у логічній послідовності зі стислим текстовим супроводом, а виокремлюється лише головне і найбільш суттєве. Теоретичний матеріал надається у вигляді схем, таблиць, рисунків, які дозволяють краще простежити логіку викладання і сприяють їх засвоєнню.
   3. Данилко В. К. Управління витратами : навчальний посібник / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216 с.

    Анотація:
    У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов’язані з дослідженнями організаційно-економічного механізму управління витратами на сучасних підприємствах та реалізацію резервів зниження рівня витрат.
 • Спеціальність «Дизайн»
   1. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории / В. Т. Шимко. – М. : Архитектура - С, 2004. – 296 с. : 118 ил.

    Анотація:
    Опираясь на современные представления о дизайне среды как на новом виде пространственного искусства, пособие формулирует принципы и методы проектного синтеза архитектурных и дизайнерских слагаемых нашего окружения в функционально-художественную целостность, содержит сведения о типологии видов и форм архитектурной среды, раскрывает технологию процессов их проектирования.
   2. Орлов А. С. Ландшафтный дизайн на компьютере / А. С. Орлов. – Санкт - Петербург : Питер Пресс, 2008. – 240 с. : ил.

    Анотація:
    Данная книга предназначена для тех, кто решил самостоятельно создавать ландшафтный дизайн программными средствами. Если вы планируете построить дом или сделать прилегающую к нему территорию то эта книга - для вас. С ее помощью вы научитесь создавать пейзажи, элементы дизайна участка загородного дома, городского пейзажа, проектировать великолепные сады и составлять сметы. В издании рассмотрен весь процесс ландшафтного проектирования: от предпроектного анализа участка земли до проектирования мелких деталей с использованием различных компьютерных программ. Показаны примеры проектирования загородного дома, большой усадьбы, городского ландшафта с помощью различных приложений. Большое количество рисунков и подробное описание действий позволят разобраться в программах и приступить к проектированию даже начинающим дизайнерам.
   3. Тімохін В. О. Основи дизайну архітектурного середовища : підручник / В. О. Тімохін, Н. М. Шебек, Малік Т. В. та ін. – К. : КНУБА, 2010. – 400 с.

    Анотація:
    У підручнику розглянуто теоретичні основи проектування архітектурного середовища. Висвітлено соціальне, функціональне й художнє значення штучного довкілля, можливі підходи й загальні принципи формування різних типів архітектурного середовища. Наведено практичні рекомендації щодо комплексного формування інтер'єрів громадських, житлових і виробничих споруд, благоустрою та обладнання міських і ландшафтно-рекреаційних територій, художнього конструювання компонентів архітектурного середовища. Окреслено сучасні тенденції та перспективи розвитку галузі.
   4. Дідик В. В. Планування міст : підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. – Львів : Львівська Політехніка, 2006. – 412 с.

    Анотація:
    У підручнику викладено матеріал з історії розвитку міст, формування містобудівних концепцій ХХ ст., принципів та правил розпланування території сучасного міста, основних положень містобудівного проектування міського центру, житлових утворень, виробничих територій, системи озеленення міста, благоустрою та інженерної підготовки території.
   5. Теодоронский В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учебник / В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова. – М. : Академия, 2006. – 352 с.

    Анотація:
    В учебнике рассмотрены вопросы создания объектов ландшафтной архитектуры, благоустройства территорий объектов, связанные с организацией строительства инженерных сооружений, устройством дорожной сети, регулированием водного режима на территориях объектов, номенклатурой, конструкциями и материалами строительства. Рассмотрены основные теоретические вопросы озеленения объектов ландшафтной архитектуры: посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, цветников и их содержание. Изложены вопросы организации производства работ, инвентаризации территории объектов. Для студентов высших учебных заведений.
   6. Александер Р. Настольная книга садового дизайнера : пер. с англ. / Р. Александер. – М. : БММ АО, 2006. – 292 с. : ил.

    Анотація:
    В данной книге Розмари Александер, очень известный в английских садовых кругах человек, рассказывает о действенных методах планировки сада. О том, как осматривать и оценивать участок, ставить задачи и находить возможности их решать, создавая на своём участке настоящее произведение искусства.
   7. Эксклюзивные проекты приусадебных участков. Современные концепции, ландшафтный дизайн, планы, перспективы, фрагменты, дендрология. – К. : Гильдия ландшафтных предпринимателей, 2005. – 64 с.

    Анотація:
    Эффективная реализация хорошей идеи всегда требует тщательного анализа многих параметров. Результат садового дизайна должен удовлетворять эстетические потребности, быть функционально оправданным, соответствовать идеям ландшафтного архитектора и требованиям заказчика.
   8. Франсис Д. К. Архитектура: форма, пространство, композиция : пер. с англ. / Франсис Д. К. Чинь. – М. : АСТ, 2005; М. : Астрель, 2005. – 399 с. : 17 ил.

    Анотація:
    В книге представлены главные элементы и принципы архитектурного проектирования, применявшиеся на протяжении истории человечества - исторические образцы, неподвластные времени и не знающие культурных границ. Хотя сопоставление стилей может показаться иногда непоследовательным, разные примеры выбраны сознательно, чтобы побудить читателя, с одной стороны, увидеть нечто общее в непохожих с виду сооружениях и заострить, с другой стороны, различия, отражающие время и место их возведения, возможно, читателю придут в голову другие примеры. При более близком знакомстве с проектными элементами и принципами могут возникать новые аналогии, связи и смысловые значения.
   9. Петришин Г. П. Архітектурне проектування: початковий курс : підручник / Г. П. Петришин, М. М. Обідняк. - Львів : Растр-7, 2010. – 276 с.

    Анотація:
    Підручник адресовано студентам-архітекторам першого курсу. Теми та завдання укладено згідно "ланцюгового" принципу, коли попередні є основою для розуміння та виконання наступних. У підручнику стисло подано необхідний теоретичний матеріал, наведені графічні рисунки, дані методичні вказівки до виконання конкретних завдань, описано основні художні та композиційні особливості архітектурних креслень. Опрацьовані теми та пропоновані завдання сприяють розумінню основних принципів та методів графічного зображення, завдяки яким кожен архітектор створює свою графічну мову, індивідуальний почерк, власну графічну манеру.
   10. Забелина Е. В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре : учебное пособие / Е. В. Забелина. - М. : Архитектура - С, 2005. – 160 с. : ил.

    Анотація:
    К концу XX века среди всего многообразия садов выделяется определенная группа, имеющая резкое отличие от традиционных представлений о саде, - это так называемые "APT-ландшафты". Сады этой группы используют язык садовых символов, но форма и структура таких садов сходны с произведениями беспредметного искусства XX века. В этих садах идея превалирует над традиционными характеристиками сада, другой отличительной особенностью этих садов является использование в них новых технологий и материалов. "APT-ландшафты" - это своеобразные лаборатории, в которых зарождаются новые идеи, демонстрирующие перспективы дальнейшего развития ландшафтной творческой мысли. В работе раскрыта принципиальная связь между современными тенденциями в ландшафтной архитектуре и другими видами искусства, прежде всего живописью.
   11. Теодоронский В. С. Объекты ландшафтной архитектуры : учебное пособие / В. С. Теодоронский, И. О. Богова. – 2-е изд. - М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 330 с. : ил.

    Анотація:
    В книге рассматриваются градостроительные вопросы ландшафтной архитектуры от принципов формирования систем озеленения в городах до создания самих объектов ландшафтной архитектуры в городской среде. Большое внимание уделяется экологическим и социальным вопросам создания объектов, благоустройству и озеленению отдельных городских территорий жилой застройки, общественных центров. Дается освещение отдельных аспектов проектирования городских парков с точки зрения современных функциональных, технических, эстетических, экономических требований. Рассматриваются вопросы проектирования объектов ландшафтной архитектуры, приводятся состав и содержание проектных материалов. Вопросы создания загородных объектов, лесопарков, реконструкции насаждений и реставрации исторических парков, а также садов на крыше в данном учебном пособии не затрагиваются.
   12. Пушкар В. В. Дизайн квітників : навчальний посібник / В. В. Пушкар ; за ред. Є. А. Антоновича. – К. : Альтерпрес, 2007. – 336 c. : іл., 20 кол. іл. . – (Бібліотека дизайнера).

    Анотація:
    У навчальному посібнику викладено основи теорії кольорознавства та його застосування при створенні квітникових композицій. Наведено варіанти оформлення різних типів квітників. Посібник відповідає змісту програми курсу «Дендрологія, квітникарство, газони». Призначений для студентів, які вивчають дисципліни «Основи ландшафтного дизайну», «Ландшафтна архітектура», «Квітникарство».
   13. Маринич І. С. Декоративна дендрологія : навчально-методичний посібник / І. С. Маринич, В. В. Пушкар. – К. : ДАКККіМ, 2007. – 168 с.

    Анотація:
    У навчально-методичному посібнику подаються теми практичних (лабораторних) занять, діагностичні й морфологічні ознаки деревних рослин, а також методичні вказівки щодо визначення деревних рослин. Це дає можливість студентам краще засвоїти види хвойних і листяних дерев й кущів. Акцентується увага на проведенні та діагностиці фенологічних спостережень деревних рослин, даються конкретні рекомендації щодо збирання та оформлення гербарію тощо.
   14. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з дизайну: пакет тестових завдань з дисциплін професійного циклу галузь знань 0202 «Мистецтво», напрям підготовки - 6 0202 07 «Дизайн». – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут дизайну і ландшафтного мистецтва, 2011. – 202 с.

    Анотація:
    Відповідно до статті 30 закону «Про освіту» (160-12) і Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» підготовка бакалаврів здійснюється згідно із відповідною освітньо-професійною програмою (ОПП). ОПП визначає зміст та нормативний термін навчання (4 роки) і передбачає відповідні форми контролю та державної атестації фахівців (бакалаврів) Державного комплексного кваліфікаційного екзамену за галуззю знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки «Дизайн».
 • Спеціальність «Маркетинг»
   1. Жуков С. А. Маркетинг в банку : опорний конспект / С. А. Жуков. - К. : Кондор, 2014. – 182 с.

    Анотація:
    У даному опорному конспекті розглядаються основні поняття пов’язані з маркетинговою діяльністю в банківських установах. Акцентується увага на основних засадах та елементах маркетингу, які використовуються в банківській діяльності. Окрему увагу приділено функціонуванню банківської системи України та ринку банківських послуг. Видання розраховане на студентів старших курсів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, а також для банківських працівників всіх рівнів діяльності.
   2. Корягіна С. В. Маркетинговий аудит: навчальний посібник / М. В. Корягін. - К. : Центр учбової літератури, 2014. – 320 с.

    Анотація:
    Розкрито сутність та зміст маркетингового аудиту. Визначено місце маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто основи організації та методики маркетингового аудиту. Викладено методику проведення маркетингового аудиту за такими напрямами: аудит середовища маркетингу, аудит стратегії маркетингу, аудит організації та допоміжних систем маркетингу, аудит ефективності маркетингової діяльності, аудит складових маркетингу. Навчальний посібник призначений для навчальних цілей і адресований студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів економічного профілю, практичним працівникам, які навчаються або працюють у сфері маркетингу або маркетингового аудиту.
   3. Агєєв Є. А. Практикум з маркетингу (збірник тестів, задач та завдань) : навчальний посібник / Є. А. Агєєв. - Львів : Новий світ – 2000, 2012. – 496 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник з практичних занять охоплює теми навчальних програм з дисциплін «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Маркетинг послуг», «Інфраструктура товарного ринку» і у ньому викладені методологічні та практичні аспекти організації маркетингової діяльності підприємства, тобто основи маркетингу, менеджменту, товарної та цінової політики, комунікаційні системи та аспекти промислового маркетингу з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Навчальний посібник призначений для студентів і спеціалістів, які працюють у сфері маркетингової діяльності та усіх, кого цікавлять питання ринкової діяльності.
   4. Лисогор В. М. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону : навчальний посібник / В. М, Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – К. : Кондор, 2014. – 208 с.

    Анотація:
    Метою навчального посібника є набуття студентами, магістрантами, аспірантами та тими, хто займається підприємницькою діяльністю, теоретичних знань і практичних навичок у моделюванні маркетингової діяльності в АПК. Посібник містить теоретичний і практичний матеріал як зі сфери чинного законодавства України, так і сучасного досвіду господарювання в країнах з розвиненою ринковою економікою. Автори сподіваються, що навчальний посібник допоможе читачам розібратися в побудові моделей маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств. В навчальному посібнику наведена методика реалізації бізнес-планів в конкретному спеціалізованому господарстві регіону.
   5. Маркетинговий аналіз : навчальний посібник / Д. А. Штефан, О. С. Братко, О. Д. Дячук, Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.

    Анотація:
    Навчальний посібник «Маркетинговий аналіз» зорієнтований на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів у сфері економіки і підприємництва. У ньому розглянуто: сутність, завдання та предмет маркетингового аналізу; інформаційне і методичне забезпечення його проведення, порядок здійснення маркетингового аналізу постачальників, конкурентів, клієнтів та контактних аудиторій, товарної, цінової, збутової і комунікативної політик; особливості проведення маркетингового аналізу ризиків у маркетинговій діяльності. Розрахований на студентів, аспірантів, науковців та практичних працівників підприємств, зайнятих у маркетингових структурах.
   6. Інноваційний розвиток промисловості України / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. - К. : КНТ, 2013. - 648 с.

    Анотація:
    Розглядаються теоретичні та методичні основи розвитку промисловості України на інноваційних засадах. Значна увага приділяється активізації інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів як основної ланки промисловості в умовах переходу до змішаної економіки. Викладено концептуальні основи управління фінансами підприємств, планування виробництва, управління проектами та програмами, державного регулювання, інформаційного забезпечення, контролінгу, комплексної оцінки інноваційної діяльності. Посібник підготовлено з урахуванням вимог Болонського процесу. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто займається або цікавиться проблемами інноваційної діяльності.
   7. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2014. - 324 с.

    Анотація:
    У посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку суб’єктів господарювання в нестабільному ринковому середовищі перехідної економіки. Викладено концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління, запропоновано критеріальну і методичну базу для організації його функцій. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.