Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Юридичний інститут

Структурним підрозділом Східноєвропейського університету економіки і менеджменту є юридичний інститут, в якому готують фахівців за спеціальностями «Право» та «Філологія» (переклад: англійська, німецька мови).

Підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних стандартів, інших нормативно-правових документів, що стосуються напрямів його діяльності.

До складу інституту входять наступні кафедри:

Основне завдання інституту – підготовка висококваліфікованих кадрів, наділених зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнених відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням; формування у студентів почуття патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.

Професорсько-викладацький склад інституту – це колектив однодумців і фахівців, спроможних вирішити найважливіші завдання навчальної, науково-дослідної, методичної, організаційної та виховної роботи. Викладачі кафедр мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок.

В інституті створено всі умови для всебічного розвитку особистості. Для студентів організовуються культурно-масові та спортивні заходи, творчі конкурси, вечори відпочинку, діють гуртки художньої самодіяльності, народної творчості, проводяться інтелектуальні змагання.

Інститут підтримує тісні зв’язки з Асоціацією українських правників, Інститутом кримінально-виконавчої служби (м. Київ), Миколаївським інститутом права Національного університету «Одеська юридична академія», юридичними кафедрами Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», судами різних інстанцій в області та іншими вищими навчальними закладами України, організаціями й установами юридичного спрямування. Співпраця з ними проявляється у спільній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наукових праць, статей тощо.

Результати навчально-виховної та наукової діяльності підтверджують, що інститут успішно справляється із завданням підготовки висококваліфікованих фахівців, які завдяки своїм знанням та практичним навичкам гідно конкурують на ринку праці регіону і України загалом.