Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Аблязов Рауф Ахметович – завідувач кафедри управління проектами, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР.

Кафедра управління проектами здійснює підготовку магістрів за освітньою програмою «Управління проектами» в межах спеціальності «Менеджмент».

Кафедра управління проектами як самостійний підрозділ почала функціонувати з 2012 року внаслідок реорганізації кафедри менеджменту організацій та утворення двох незалежних, але тісно співпрацюючих між собою кафедр.

Метою кафедри управління проектами є підготовка висококваліфікованих фахівців – проектних менеджерів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки магістрів з управління проектами.

Місією кафедри є формування гармонійно розвинутої особистості, висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за проектну діяльність організації.

Освітні цілі :

  • створити необхідні умови для здобуття знань, вмінь та навичок у сфері управління, застосовувати їх у професійній діяльності;
  • забезпечити набуття відповідного рівня професійної культури, складовими якої є правова, моральна, естетична свідомість, науково-філософський світогляд, розвинені психологічні та комунікативні якості;
  • організувати поглиблене вивчення базових дисциплін, виконання кваліфікованої роботи дослідницького характеру;
  • сприяти глибокому усвідомленню необхідності постійного вдосконалення професійного та культурного рівня, активної участі у суспільному житті.

Професійні цілі:

  • забезпечити формування необхідної компетенції у сфері управління проектом матеріального та нематеріального виробництва, роботи в організаціях та на підприємствах різної форми власності;
  • сприяти розвитку широкої ерудиції та духовної культури, розуміння змісту та шляхів реалізації державної політики у соціально-економічному розвитку українського суспільства на сучасному етапі;
  • створити організаційно-педагогічні умови для досконалого оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками практичного характеру для ефективного виконання функцій, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівців у сфері управління;
  • спонукати до професійного самовдосконалення, ефективного використання способів самоорганізації у сфері управлінської діяльності, досягнення високого фахового та культурного рівня.

Підготовку фахівців за освітньою програмою «Управління проектами» здійснюють досвідчені викладачі, 100 % дисциплін фундаментальної та фахової підготовки викладають доктори наук (професори), кандидати наук (доценти).

На сьогодні діяльність кафедри спрямована на реалізацію таких пріоритетних завдань: реалізація комплексу дослідних проектів в межах загальноуніверситетських науково-дослідних програм; впровадження сучасних методик і технологій навчального процесу; сприяння науково-дослідній роботі студентів; розробка та видання сучасної науково-методичної літератури.

Виробничу і переддипломні практики студенти проходять на провідних підприємствах області державної та недержавної форм власності в різних галузях народного господарства.

Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами, де комплекс профілюючих професійно-орієнтованих дисциплін складається з авторських методичних розробок – «Проектний аналіз», «Системна організація професійної діяльності», «Комп’ютерні технології в управлінні проектами», «Проектно-конструкторська діяльність», Обґрунтування фінансово-економічної ефективності проектів» та ін.

Пріоритетними для кафедри є повне комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками і високий рівень викладання дисциплін, всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців. Випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі.

У процесі підготовки проектних менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: презентація і захист проектів, наукові семінари, проблемні лекції; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ; комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; тренінги з різних дисциплін; практичні заняття; виконання вправ; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Для забезпечення якості навчання та професійної підготовки кафедра дотримується вимог щодо надання вищої освіти в загальноєвропейському просторі, які сформовані в Болонській декларації: введення кредитно-трансферної системи; контроль якості освіти; розширення мобільності студентів та ін. Кафедра тісно співпрацює з іншими кафедрами економічного спрямування, проводяться спільні наукові дослідження.

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках комплексного наукового напряму СУЕМ «Теорія і методологія інституціонального менеджменту в соціально-економічних системах в параметрах національної економічної моделі та в умовах глобалізації», керівник – доктор технічних наук, професор Р. А. Аблязов. У діяльності школи беруть участь всі викладачі і магістри кафедри. Школа науково-практичного спрямування, заснована 1992 року.

Особлива увага приділяється залученню студентів-магістрів до науково-дослідної роботи, до участі у програмі «Завтра UA». Кафедра має наукове студентське співтовариство. Студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт та інститутських конференціях, виконують наукові роботи під керівництвом викладачів кафедри, результати яких друкуються в збірнику університету та інших інформаційних виданнях України та впроваджуються у виробництво.

Комплексний підхід до якості освіти забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, кафедра управління проектами Східноєвропейського університету чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі хвилюючі вас питання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (0472) 64-70-55.

Приймальна комісія: (0472) 64-84-74, 32-73-11.

Електронна пошта: kaf-mo@cim.uch.net