Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Аспірантура Східноєвропейського університету економіки і менеджменту


АСПІРАНТУРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності аспірантури та докторантури від 25.04.2013 року розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі Східноєвропейського університету економіки і менеджменту за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Оголошується набір слухачів до навчання в аспірантурі

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту  здійснюється відповідно до нормативних документів Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України. До таких документів передусім належать: Конституція України, Закон України «Про вищу освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 960 від 14.06.2000  № 1124 від 27.08.2004 та № 254 від 02.03.2010), Постанова президії ВАКу України від 9.04.2003 р. № 1-0214 про «Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та ін.

Умови проведення вступних іспитів і зарахування до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання з відривом від виробництва не перевищує трьох років, без відриву від виробництва - чотирьох.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури приймається приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з врахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) згідно з навчальними програмами із вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або кілька кандидатських іспитів, рішенням приймальної комісії звільняються від вступних іспитів до аспірантури, з яких були складені кандидатські іспити, і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями в усній формі.

Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради кандидат наук.

Документи подавати за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16; відділ аспірантури.

Довідки за телефоном: (0472) 32-72-49, 64-70-55, 64-72-00 (д. е. н. Ус Галина Олександрівна).

Вступники до аспірантури подають на ім`я ректора університету:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів (аспіранти, які їх не мають, подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними наукової спеціальності);

4) медичну довідку про стан здоров`я за формою № 086-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста і магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

7) копію паспорта;

8) копію ідентифікаційного коду; 

9) 3 фотографії. 

Паспорт та диплом про вищу освіту пред’являються особисто.

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує методологічні, теоретичні, науково-методичні і прикладні проблеми, аналізу, функціонування і розвитку соціально-економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів математичного моделювання, інформаційних систем і технологій.

II. Напрями досліджень:

 1. Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-економічних систем.
 2. Моделі та методи дослідження проблем економічної теорії.
 3. Моделі та методи програмно-цільового управління економічними системами і процесами.
 4. Моделювання процесів управління соціально-економічними системами.
 5. Моделювання процесів суспільного відтворення.
 6. Моделювання процесів економічного зростання.
 7. Прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних систем і процесів.
 8. Математичні моделі економічної динаміки.
 9. Моделювання балансових пропорцій і показників економіки.
 10. Математичні моделі та методи формування балансів для різних рівнів управління економікою.
 11. Системний аналіз економічних процесів.
 12. Моделювання реструктуризаційних процесів в економіці.
 13. Моделі і методи формування раціональних організаційно-економічних структур і систем управління в економіці.
 14. Моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу.
 15. Моделювання в окремих сферах суспільної діяльності.
 16. Аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в економіці.
 17. Системи підтримки прийняття рішень.
 18. Методи штучного інтелекту в економіці.
 19. Моделі, методи та інформаційні технології функціонування систем моніторингу в економіці.
 20. Теоретико-методологічні проблеми інформатизації суспільства, побудованого на знаннях.
 21. Впровадження нових комп'ютерних технологій та обробки статистичної інформації.
 22. Формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичних спостережень.
 23. Нові інформаційні та комунікаційні технології.
 24. Гіпертекстові та мультимедійні технології в соціально-економічних системах.
 25. Геоінформаційні системи в економіці.
 26. Економічні й організаційні проблеми інформаційної діяльності, створення інформаційного простору об'єкта.
 27. Безпека та надійність інформаційних систем.
 28. Методи та моделі управління проектами інформатизації.
 29. Економічна ефективність розроблення, впровадження та функціонування інформаційних систем і технологій.
 30. Методи системного аналізу, оптимізації, управління в інформаційних системах.
 31. Системи управління базами даних і знань.
 32. Інструментальні засоби проектування та створення управлінських інформаційних систем.