Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!ЖУРНАЛ " Вісник СУЕМ "


Науковий журнал " Вісник СУЕМ " визнано фаховим виданням з економічних наук. Затверджено Постановою президії ВАК України від 10.11.2010 № 1-05/7 (Бюлетень ВАК України, №12, 2010). Вимоги до змісту, порядку подання та оформлення наукових статей до фахового журналу з економіки та менеджменту " Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту "

Науковий журнал " Вісник СУЕМ " друкує статті за такими напрямами:

 • економіка і організація,
 • фінанси і кредит,
 • інвестиції і ринок,
 • бухгалтерський облік та аудит,
 • сучасний менеджмент,
 • проблеми маркетингу,
 • програми та проекти систем управління в соціально-економічних системах,
 • інформаційні технології в управління підприємствами,
 • дослідження молодих вчених.

Журнал виходить два рази на рік, статті приймаються до 15 травня та 15 жовтня кожного року.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Статті слід надсилати електронною поштою на адресу journal3.suem@gmail.com. Після прийняття редакцією до друку (перевірки на відповідність вимогам та рецензування членами редколегії) необхідно подати (або надіслати поштою) до редакції журналу рукопис статті у паперовій формі, кожна сторінка підписана автором (авторами). Окремо подаються відомості про автора (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, телефон, адреса електронної пошти).

Максимальна кількість співавторів – не більше трьох.

Автори подають рецензію доктора наук з висновком " Стаття відповідає вимогам ВАК України та рекомендується до друку у науковому журналі " Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту " .

Статті, що відхилені рецензентами, повертаються авторам на доопрацювання. Доопрацьована стаття надсилається до редакції в тижневий термін. Рукопис статті автору не повертається.

Автори оплачуть вартість публікацій у розмірі 300 грн за обсяг 0,5 авторських аркушів (20000 символів) та вартість поштових витрат (30 грн). При бажанні співавтора мати окремий екземпляр додатково сплачується 80 грн. Оплата здійснюється після прийняття Редколегією позитивного рішення (автор повідомляється електронною поштою).

Копія квитанції про оплату подається електронною поштою.

Оплата у готівковій формі здійснюється в касі Університету, а безготівковою формою за такими платіжними реквізитами:

Одержувач платежу: ТОВ ВНЗ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ" , код 14204539, МФО 322313, Р/р 26006000001174 в Черкаській філії АТ «Укрексімбанк», вул. Н.-Левицького, 16, м. Черкаси, 18036 (призначення платежу: за друк статті, із зазначенням прізвища автора).

Обов’язкові елементи статті:

 • УДК даної теми дослідження (зазначається у лівому кутку вгорі);
 • дані про автора (українською, російською та англійською мовами): прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада;
 • назва статті (українською, російською та англійською мовами);
 • анотація (українською мовою);
 • ключові слова (не менше трьох та не більше восьми);
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого дослідження даної теми;
 • анотація англійською мовою (Summary) (виділяється курсивом);
 • література (не більше десяти посилань на наукові джерела; посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане джерело, зазначене у розділі " література " , по тексту повинно бути не менше одного посилання).

Вимоги до оформлення статті:

 • редактор – Microsoft Word (розширення файлу: doc або rtf);
 • формат редактора для формул – Microsoft Equation;
 • шрифт тексту – Times New Roman, 12 кегль;
 • інтервал між рядками – 1;
 • береги: лівий, правий, верхній, нижній – 4 см;
 • для рисунків та таблиць: шрифт – Times New Roman, 10 кегль, інтервал між рядками – 1;
 • рисунки, таблиці, діаграми створюються з використанням чорно-білої гами; кольорові графічні об’єкти, заливки та зноски не допускаються!
 • обсяг статті (зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо) 8–13 сторінок формату А4;
 • матеріал статті оформлюється із зазначенням відповідних розділів;
 • бібліографічний опис у списку джерел наводиться згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 " Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання " .

  За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються, не рецензуються та не повертаються автору.

  Адреса редакції: вул. Н.-Левицького, 16, Черкаси, 18036.

Редколегія

Почесний редактор:

Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

Головний редактор:

Савченко Сергій Олегович, доктор економічних наук

Заступники головного редактора:

Козловський Віталій Володимирович, доктор економічних наук

Дмитрук Борис Пахомович, кандидат економічних наук

Редакційна колегія:

 • д. е. н. Шпак Л. О.;
 • д. е. н. Войтоловський М. В.;
 • д. е. н. Ус Г. О.;
 • д. е. н. Яценко В. М.;
 • д. е. н. Яценко О. В.;
 • д. е. н. Сергєєва Л. Н.;
 • д. е. н. Кисель Р.;
 • д. е. н. Медведєв В. Ф.;
 • д. е. н. Чаплигін В. Г.;
 • к. і. н. Захарова І. В.

Відповідальний секретар:

Дешевенко Людмила Петрівна (0472) 64-72- 00 (101)
dla@cim.uch.net