Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси, Україна)
Державний університет економіки і фінансів ( м. Кемерово, Росія)
Білоруський державний університет ім. М.Танка
Католицький університет (м. Лілля, Франція)
Вармінсько-Магурський університет (Польща)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-практична конференція присвячена 20-ти річчю СУЕМ

Економічне моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами

20 грудня 2012 року

Черкаси

Генеральний голова конференції:

Аблязов Р.А., д.т.н., професор, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ)

Програмний комітет:

Казарінова Н.Л., д.е.н., професор, ректор СУЕМ

Вітлінський В.В., д.е.н., професор КНЕУ ім..В.Гетьмана,

Сергєєва Л.Н., д.е.н., професор КПУ

Козловський В.В., д.е.н., професор СУЕМ
Тесля Ю.М., д.т.н, професор, віце-президент УАУП
Діордіца С.Г., д.е.н., професор, ОДЕУ
Задорожній І.С., д.т.н., професор, СУЕМ
Снитюк В.Є., д.е.н., професор, ЧДТУ
Слинько В.І., д.ф.-м.н., професор ІМ НАН України

Організаційний комітет:

Ус Г.О., к.е.н, доцент, директор інституту економіки СУЕМ – голова
Ус М.Ф. , д.т.н., проректор з науково-дослідної роботи СУЕМ
Савченко С.О., д.е.н., доцент кафедри ЕКІД СУЕМ
Шірінян Л.В., к.е.н., завідувач кафедри фінансів і кредиту СУЕМ
Плахотнікова М.В., к.е.н., завідувач кафедри економічної теорії СУЕМ
Захарова І.В., к.і.н., доцент кафедри ЕКІД СУЕМ
Коваль В.В., заст..завідувача кафедри ЕКІД СУЕМ

Запрошення

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції

«Економічне моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами», яка відбудеться 20 грудня 2012 р.

Місце проведення конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 20.11.2012р. надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції, тези доповідей – паперовий та електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Оплата за участі у конференції становить 130 грн. Публікація тез доповідей без участі у конференції становить 80 грн. За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати:

Отримувач: ТОВ ВНЗ СХІДНОЄВРОПЕСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖЕМЕНТУ Код 14204539 МФО 354789 Р/р 2600700025653 АТ «Укрексімбанк» м.Черкаси, 18036, вул.. Н.Левицького, 16, призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції «ЕМІТ-2012»

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.

Додаткові витрати за послуги поштового пересилання тез доповідей складатимуть 20 грн.

Регламент роботи:

доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.

доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

виступ в обговоренні – 5 хв.

Тематика конференції

1. Моделювання та інформаційні технології в економіці і управлінні.

2. Моделі та методи обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика.

3. Фінансове регулювання і стимулювання економічних і соціальних процесів.

4. Методи та засоби маркетингових досліджень.

5. Методологічні, методичні та організаційні засади функціонування інформаційних систем в соціальних комунікаціях.

До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників.

За бажанням, під час роботи конференції, можна подати куратору секції наукову статтю для публікації у Віснику Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, що включений ВАК України до переліку фахових видань з економічних наук.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша:тА4, орієнтація: книжкова, шрифт «Times New Roman», розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, поля 20 мм. Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді. Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 20.11.2012р.

Адреса оргкомітету:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси 18036

Тел.: (0472) 64-70-55, внутр.120,

Факс: (0472) 64-73-00;

електронна пошта: kaf-ek@cim.uch.net

Заявка на участь у конференції

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По-батькові ____________________________

Науковий ступінь, звання __________________

_______________________________________

Місце роботи ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

Посада _________________________________

_______________________________________

Робоча адреса __________________________

_______________________________________

_______________________________________

Адреса для листування ___________________

_______________________________________

_______________________________________

Телефон _______________________________

Факс___________________________________

E-mail _________________________________

Назва секції ____________________________

_______________________________________

_______________________________________

Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):

• на пленарному засіданні (до 15хв.);

• на секційному засіданні (до 10хв.);

• не планую приїзд.