Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси, Україна)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-практична конференція

«Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем»

17–18 квітня 2014 року

Запрошення

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції

«Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем», що відбудеться 17–18 квітня 2014 року.

Місце проведення конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

В Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту працюють аспірантура та Спеціалізована вчена рада К 73.138.02 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 15.03.2014 надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції, тези доповідей – паперовий та електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Оплата за участь у конференції становить 280 грн. Публікація тез доповідей без участі у конференції становить 140 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються ви-трати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати:

на картковий рахунок у Приватбанку № 5168 7553 1146 6995 члена оргкомітету Іванилової Оксани Ана-толіївни (тел. для довідок по оплаті +38(066)7672393). Квитанцію обов’язково підписувати П.І.Б. учасника конференції

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.

Регламент роботи:

доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.

доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

виступ в обговоренні – 5 хв.


Тематика конференції

- Моделювання впливу макроекономічних структурних зрушень на основні виробничих факторів – капіталу та трудового потенціалу країни;

- Оцінювання рівня гармонійності структури економічних систем на макро- та мікрорівні як джерела структурних ризиків;

- Синтез структури економічної системи, що забезпечує її життєздатність;

- Моделювання розвитку альтернативної енергетики та енергозберігаючих технологій;

- Розробка методів підвищення життєздатності фінансової системи країни та її складових.

- Правове регулювання розвитку економічних систем


Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому вер-хньому куті прізвище та ініціали автора (ав-торів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст до-повіді.

Обсяг тез доповіді – до 2-х сторінок, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути прону-меровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться напри-кінці тез згідно встановлених вимог.

За бажанням під час роботи конференції можна подати куратору секції наукову статтю для публікації у Віснику Східноєвропейсько-го університету економіки і менеджменту (http://www.suem.edu.ua/uk/science/newsletter), що включений до переліку фахових видань з економічних наук.


ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 15.03.2014р.

Адреса оргкомітету:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси 18036

електронна пошта: konferenc.suem@gmail.com

Технічний секретар: Опаленко Алла Миколаївна

Заявка на участь у конференції

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По-батькові ____________________________

Науковий ступінь, звання __________________

_______________________________________

Місце роботи ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

Посада _________________________________

_______________________________________

Робоча адреса __________________________

_______________________________________

_______________________________________

Адреса для листування ___________________

_______________________________________

_______________________________________

Телефон _______________________________

Факс___________________________________

E-mail _________________________________