Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!КОНФЕРЕНЦІЇ


Міністерство освіти, науки, молоді та
спорту України
Головне управління освіти і науки Черка-ської обласної державної
адміністрації
Виконавчий комітет Черкаської міської ради
Рада по вивченню продуктивних сил
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
м. Санкт-Петербург, Росія
Кемеровський державний університет, м. Кемерово, Росія
Рязанський державний університет
ім. С. Єсеніна, м. Рязань, Росія
Університет Кентуккі, США
Католицький університет м. Лілля,
Франція
Польська вища школа підприємництва і соціальних наук в м. Отвок

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-практична конференція

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПАРАМЕТРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ

12-13 квітня 2012 року

Черкаси

Запрошення

Запрошуємо взяти участь у роботі міжна-родної науково-практичної конференції «Методологічні та практичні аспек-ти менеджменту в параметрах національної економічної моделі» 12-13 квітня 2012 року.

У рамках конференції відбудеться щорічна студентська науково-практична конференція СНПК-2012 (12.04.2012)

Місце проведення конференції: Східноєвропейський університет економі-ки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.
За результатами конференції буде публі-куватися збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Умови участі у конференції: Для участі у конференції необхідно до 23.03.2012 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку учасника, для публікування тез допо-відей – рукопис тез, та сплатити організацій-ний внесок розміром 80 грн. та для студентів – 60 грн.
Дорога, проживання та харчування учас-ників конференції здійснюються за їх раху-нок.

Регламент роботи: Доповідь – 10 хв.
Виступ в обговоренні – 5 хв.

Тематика конференції

 • моделі розвитку економіки, організацій і управління підприємствами, галузями та комплексами;
 • сучасний менеджмент: проблеми та пер-спективи;
 • практичні аспекти менеджменту в ланд-шафтному дизайні;
 • тенденції розвитку індустрії туризму і гостинності;
 • фінансовий, інвестиційний та інновацій-ний менеджмент в економічних процесах;
 • інформаційні технології та управління знаннями в соціально-економічних системах;
 • маркетингові технології в менеджменті;
 • проблеми та перспективи економічного розвитку підприємницьких структур;
 • актуальні проблеми правового забезпечення розвитку менеджменту;
 • теорія і практика перекладу, методика викладання іноземних мов у ВНЗ.

Тематика СНПК-2012:

 • нові перспективи та напрями в менеджменті;
 • менеджмент в галузі охорони здоров'я;
 • сучасні проблеми розвитку маркетинго-вого управління;
 • облік, аналіз і аудит;
 • інформаційні та комп'ютерні технології;
 • економіка і фінанси;
 • індустрія гостинності;
 • соціально-гуманітарні науки;
 • державне управління та право;
 • романо-германська філологія та переклад;
 • сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповіді коректорський (паперовий) та електронний варіант (до 3 стор. А4, кегль 14, інтервал 1,5, публікація за рахунок оргв-неску). Сторінки не нумерувати, слова не ви-діляти, рисунки не приймаються. Електронна версія: WORD 97-2003, брошура, Times New Roman, кегль 10, інтервал 1, поля 20мм. Зліва угорі – УДК, заголовок – від центру, справа, курсивом ПІБ, наук. ступінь, вчене звання, посада, заклад (без скорочень), далі текст, ви-рівнювання «по ширині». В кінці тексту тез три резюме (5-6 речень трьома мовами), спи-сок джерел (не більше 5-7).

Наукові статті (за бажанням) для друку в науковому журналі «Вісник Східноєвропей-ського університету економіки і менеджмен-ту», зареєстрований ВАК України як фахо-вий, повинні відповідати вимогам ВАК. Пуб-лікація платна, 200 грн. за обсяг 0,5 авторсь-кого аркуша (20 000 символів). Обсяг статті 6-12 стор, кегль 14, інтервал 1. Вартість пере-силки одного примірника поштою 20 грн.

Кошти надсилати: Отримувач: ТОВ ВНЗ «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ» Код 14204539 МФО 354789 Р/р 2600700025653 в Черкаській філії АТ «Укрексімбанк» вул. Н. Левицького, 16, м. Черкаси, 18036 (призна-чення платежу: за друк тез (статті) із зазна-ченням прізвища автора)

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 23.03.2012 р.

Заявка на участь у конференції

Прізвище _______________________________
Ім'я ____________________________________
По-батькові _____________________________
Науковий ступінь, звання __________________
_______________________________________
Місце роботи ____________________________
________________________________________
Посада _________________________________
________________________________________
Робоча адреса ___________________________
Адреса для листування ____________________
________________________________________
Телефон ________________________________
Факс____________________________________
E-mail __________________________________

Генеральний голова конференції:
Аблязов Р.А., д.т.н., професор, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ)

Програмний комітет:
Казарінова Н.Л., ректор СУЕМ;
Аблязов Д.Е., к.ю.н., віце-президент СУЕМ;
Гаман П.І., д.держ.упр., доц.;
Задорожний І.С., д.т.н., проф. кафедри менеджменту організацій СУЕМ;
Зайцев С.О., директор Черкаського регіонального центру інвестицій та розвитку;
Кисель Р. д.е.н. (Польща);
Кузьмічов Г.П., заст. ректора з зовнішніх зв'язків, орг.-виховн. та рекл. роботи СУЕМ;
Медведєв В.Ф., д.е.н. наук (Білорусь);
Падалко Л.П., д.е.н, проф.;
Савченко А.М., д.м.н., завідувач кафедри менеджменту, економіки та підприємництва в галузі охорони здо-ров'я;
Хмурковский Є.Г., д.м.н., проф. кафедри менеджменту, економіки та підприємництва в галузі охорони здо-ров'я;

Організаційний комітет:
Задорожний І.С., д.т.н., проф. кафедри менеджменту організацій СУЕМ – голова;
Ус М.Ф., проректор з наукової роботи СУЕМ - заступ-ник;
Чудаєва І.Б., к.т.н., завідувач кафедри менеджменту організацій СУЕМ;
Десятніков О.В., к.і.н., доц. кафедри менеджменту ту-ризму, готельного і ресторанного бізнесу СУЕМ, відп. секретар

Адреса оргкомітету:
Східноєвропейський університет економіки і менедж-менту
вул. Нечуя-Левицького, 16
м. Черкаси
18036
Тел.: (0472) 64-70-55, дод. 109;
Факс: (0472) 64-73-00, дод. 109;
електронна пошта конференції decan-im@cim.uch.net