Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси, Україна)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-практична конференція

Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика.

18-19 квітня 2013 року

Запрошення

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції

«Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика», яка відбудеться 18-19 квітня 2012 р.

Місце проведення конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 18.03.2013 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції, тези доповідей – паперовий та електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Оплата за очну участь у конференції становить 130 грн. Публікація тез доповідей без участі у конференції становить 80 грн. (послуги поштового пересилання тез доповідей складатимуть додатково 20 грн.). За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати:

Отримувач: ТОВ ВНЗ СХІДНОЄВРОПЕСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖЕМЕНТУ Код 14204539 МФО 354789 Р/р 2600700025653 АТ «Укрексімбанк» м.Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.

Регламент роботи:

доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.

доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

виступ в обговоренні – 5 хв.


Тематика конференції

- cучасний менеджмент: проблеми та перспективи;

- проектний менеджмент: сучасні тенденції;

- практичні аспекти менеджменту в ландшафтному дизайні;

- тенденції розвитку туризму і готельно-ресторанного бізнесу;

- фінансовий, інвестиційний та інноваційний менеджмент в економічних процесах;

- інформаційні технології та управління знаннями в соціально-економічних системах;

- облік і аудит: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців;

- маркетингові дослідження: інструменти та технології;

- проблеми та перспективи економічного розвитку підприємницьких структур;

- актуальні проблеми правового забезпечення розвитку менеджменту;

- теорія і практика перекладу, методика викладання іноземних мов у ВНЗ;

- іноземна мова як складова професійної підготовки;

- соціально-гуманітарні аспекти управлінських процесів.


Тематика Студентської науково-практичної конференції

- менеджмент організацій;

- управління проектами;

- менеджмент в галузі охорони здоров'я;

- маркетинг;

- облік і аудит;

- інформаційні та комп’ютерні технології;

- економіка підприємств;

- фінанси і кредит;

- туризм і готельно-ресторанна справа;

- державне управління та право;

- романо-германська філологія та переклад;

- документознавство та інформаційна діяльність;

- економічна теорія;

- ландшафтний дизайн.


Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт «Times New Roman», розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, поля 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

За бажанням, під час роботи конференції, можна подати куратору секції наукову статтю для публікації у Віснику Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, що включений ВАК України до переліку фахових видань з економічних наук.


ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 18.03.2013р.

Адреса оргкомітету:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси 18036

Тел.: (0472) 64-70-55, внутр. 109;

Факс: (0472) 64-73-00, внутр. 109;

електронна пошта: decan-im@cim.uch.net

Заявка на участь у конференції

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По-батькові ____________________________

Науковий ступінь, звання __________________

_______________________________________

Місце роботи ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

Посада _________________________________

_______________________________________

Робоча адреса __________________________

_______________________________________

_______________________________________

Адреса для листування ___________________

_______________________________________

_______________________________________

Телефон _______________________________

Факс___________________________________

E-mail _________________________________

Назва секції ____________________________

_______________________________________

_______________________________________

Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):

• на пленарному засіданні (до 15хв.);

• на секційному засіданні (до 10хв.);

• не планую приїзд.