Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси, Україна)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-практична конференція

«Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки»

21–22 листопада 2013 року

Запрошення

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції

«Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки», що відбудеться 21-22 листопада 2013 року.

Місце проведення конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 23.10.2013 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції, тези доповідей – паперовий та електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Оплата за очну участь у конференції становить 130 грн. Публікація тез доповідей без участі у конференції становить 80 грн. (послуги поштового пересилання тез доповідей складатимуть додатково 20 грн). За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати:

Отримувач: ТОВ ВНЗ СХІДНОЄВРОПЕСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖЕМЕНТУ, код 14204539 МФО 354789, Р/р 2600700025653 в АТ «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.

Регламент роботи:

доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.

доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

виступ в обговоренні – 5 хв.


Тематика конференції

- Моделі та інформаційні технології в економіці: проблеми та перспективи;

- Сучасні аспекти обліку і аудиту: національна та світова практика;

- Фінансові механізми розвитку суб’єктів господарювання;

- Маркетингові інструменти психології в інформаційному забезпеченні суб’єктів господарювання;

- Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємства в вітчизняній та світовій практиці.


Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

За бажанням під час роботи конференції можна подати куратору секції наукову статтю для публікації у Віснику Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, що включений ВАК України до переліку фахових видань з економічних наук.


ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 23.10.2013р.

Адреса оргкомітету:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси 18036

електронна пошта: financeCredit.ie.suem@gmail.com

Заявка на участь у конференції

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По-батькові ____________________________

Науковий ступінь, звання __________________

_______________________________________

Місце роботи ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

Посада _________________________________

_______________________________________

Робоча адреса __________________________

_______________________________________

_______________________________________

Адреса для листування ___________________

_______________________________________

_______________________________________

Телефон _______________________________

Факс___________________________________

E-mail _________________________________

Назва секції ____________________________

_______________________________________

_______________________________________

Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):

• на пленарному засіданні (до 15хв.);

• на секційному засіданні (до 10хв.);

• не планую приїзд.