Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція

Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Львівська комерційна академія, Дніпропетровський гуманітарний університет, Дніпродзержинський державний технічний університет, Національний авіаційний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Рада молодих вчених СУЕМ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська конференція

«УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

15 – 17 квітня 2015 року, м. Черкаси

Запрошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської конференції

«Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції» 15 – 17 квітня 2015 року. Реєстрація учасників конференції з 10:00 до 10:30 15 квітня 2015р.

Місце проведення конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 30.03.2015 надіслати на адресу оргкомітету зая-вку на участь у конференції, тези доповідей – електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Оплата за участь у конференції становить: очна форма 140 грн., публікація тез доповідей без участі у конференції становить 100 грн., поштові витрати 20 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Програмний комітет:

 • Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ) – голова;
 • Шпак Л.О., д.е.н.,ректор СУЕМ;
 • Савченко С.О., д. е. н., СУЕМ;
 • Сєргєєва Л.Н., д. е. н., професор, СУЕМ;
 • Ус Г.О., д. е. н., СУЕМ;
 • Задорожній І.С., д. т. н., професор, СУЕМ;
 • Савченко А.М., д. м. н., СУЕМ;
 • Яценко В.М., д. е. н., професор, СУЕМ;
 • Коваль В.В. к.т.н., заступник голови Черкаської ОДА;

Організаційний комітет:

 • Голова: Савченко С.О., д.е.н., проректор з науково-дослідної роботи;
 • Чудаєва І.Б., к. т. н., доцент завідувач кафедри менеджмент організацій
 • Демидов А.О., к. е. н. завідувач кафедри економіки підприємства
 • Єременко І.В. – технічний секретар

Адреса оргкомітету:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси 18036

Тел.: (0472) 56-70-15

Факс: (0472) 64-73-00

електронна пошта: kaf-mo@cim.uch.net

Регламент роботи:

доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.

доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

виступ в обговоренні – 5 хв.

Кошти надсилати:

отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» Код 14204539 МФО 354789 Р/р 2600700025653 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; приз-начення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.


Тематика конференції

 • Актуальні проблеми менеджменту в сучасних процесах євроінтеграції;
 • Моделювання структури, процесів та інформаційного забезпечення економічних систем;
 • Особливості фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах євроінтеграції: світовий і національний досвід;
 • Облік і аудит в умовах інтеграції України у світове господарство: проблеми теорії і практики;
 • Управління ефективністю маркетингової діяльності підприємств в умовах євроінтеграції;
 • Генеза прав людини під впливом процесів євроінтеграції;
 • Управління економіко-соціальними системами в галузі охорони здоров’я;
 • Стратегічний та інноваційний розвиток туризму та готельно-ресторанної справи;
 • Соціально-гуманітарні аспекти управління.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авто-рів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу: kaf-mo@cim.uch.net


Заявка на участь у конференції

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По-батькові ____________________________

Науковий ступінь, звання ________________

_______________________________________

Місце роботи ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

Посада ________________________________

_______________________________________

Робоча адреса __________________________

_______________________________________

_______________________________________

Адреса для листування __________________

_______________________________________

_______________________________________

Телефон _______________________________

Факс___________________________________

E-mail _________________________________

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 30.03.2015р.