Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України
Черкаська обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
Громадська організація «Асоціація науковців України»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Одеський національний економічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Житомирський державний технологічний університет
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський інститут банківської справи
Черкаська обласна асоціація розвитку підприємництва
Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності

Всеукраїнська науково-практична конференція

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
18-19 квітня 2019 року
м. Черкаси


Програмний комітет:

Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – голова;

Шпак Л.О., д.е.н., професор, ректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту; Савченко С.О., д.е.н., професор, проректор з науково-дослідної роботи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Ус Г.О., д.е.н., професор, проректор з підготовки наукових кадрів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Горохова Л.П., директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, м. Київ;

Дацій О.І., д.е.н., професор, засл. працівник освіти України, Президент ГО Асоціації науковців України;

Дьячук І.В., к.е.н, доцент, директор інституту економіки і менеджменту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Драган І.О., д.н. з держ. упр., зав.кафедри економічної безпеки публічного управління Житомирського державного технологічного університету;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, зав.кафедри менеджменту Черкаського державного технологічного університету;

Пасека С.Р., д.е.н., професор, зав. кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького;

Задорожний І.С., д.т.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Савченко А.М., д.мед.н., професор, зав.кафедри менеджменту охорони здоров’я Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.


Організаційний комітет:

Голова: Чудаєва І. Б., д.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,

Козловська С. Г., асистент кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,

Ларіонова В. В., асистент кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.


Адреса оргкомітету конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, вул. Нечуя-Левицького, 16,
м. Черкаси,18036
Тел.: (0472)72-75-31, 0634640233, 0932026290 Ларіонова Вікторія Валентинівна.
Електронна пошта конференції : kaf-mo@cim.uch.net


Місце проведення конференції:

м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.


Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.


Тематика конференції:

Секція 1. Світові тенденції розвитку менеджменту.

Секція 2. Новітній погляд на менеджмент.

Секція 3. Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності організації.

Секція 4. Стратегічний менеджмент та маркетинг.

Секція 5. Управління проектом і еволюція технологій.

Секція 6. Фінансові інструменти управління економічним розвитком.

Секція 7. Нормативно-правове регулювання управлінських відносин.

Секція 8. Економічно-облікові проблеми в управлінні підприємствами.

Секція 9. Актуальні проблеми інформаційного та документаційного забезпечення управління.

Секція 10. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у підготовці сучасного менеджера.

Секція 11. Формування мовно-комунікативних компетенцій студентів зі спеціальності «Менеджмент».


Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно до 01.04.2019 надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді – електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску, а також заповнити online заявку на участь у конференції за посиланням: kaf-mo@cim.uch.net

Публікація тез конференції - 100 грн., для студентів - 50 грн. Збірник матеріалів конференції у PDF- форматі буде розіслано всім учасникам конференції.

Обмеженим тиражем буде виданий паперовий варіант збірника, котрий можна замовити за додаткову плату – 200 грн., додатковий збірник - 120 грн., сертифікат – 50 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.


Кошти надсилати:

отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

Код 14204539 МФО 322313, Р/р 26006000001174 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.


Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей надаються українською, російською, англійською та іншими мовами, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу: kaf-mo@cim.uch.net


Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. 220 с. – (Укр., рос., англ. мови)