Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Черкаська обласна державна адміністрація
Головне управління юстиції в Черкаській області
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України
Асоціація українських правників
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Інститут захисту інформаційних прав громадян м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1-2 листопада 2018 року
м. Черкаси


Програмний комітет:

Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (надалі – Східноєвропейський університет) – голова;

Шпак Л.О., д.е.н., доцент, ректор Східноєвропейського університету;

Костицький В.В., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, голова Асоціації українських правників;

Миколенко В.А., д.ю.н., проректор з організаційної роботи та зовнішніх зв’язків Східноєвропейського університету;

Новицька Н.Б., д.ю.н., с.н.с., заступник директора Інституту захисту інформаційних прав громадян;

Пєтков В.П. д.ю.н., професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Соболь Є.Ю., д.ю.н., професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права ЦДПУ ім. В.Винниченка;

Стеценко С.Г., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор науково-практичного юридичного журналу «Публічне право»;

Юнін О.С., д.ю.н., професор, директор ННІ післядипломної освіти та заочного навчання Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

Організаційний комітет:

Голова: Савченко С.О., д.е.н., професор, проректор з науково-дослідної роботи Східноєвропейського університету;

Оксьом І.Г., к.ю.н., доцент, директор юридичного інституту Східноєвропейського університету;

Лисенко О.М., к.політ.н., завідувач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету;

Десятніков І.В., к.і.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету.


Адреса оргкомітету конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, вул. Нечуя-Левицького, 16,
м. Черкаси,18036
Тел.: (0472)72-75-31, 0679918840 Куценко Дмитро Миколайович.
Електронна пошта конференції : pravo.ui.suem@gmail.com

Місце проведення конференції:

м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.


Тематика конференції:

  • Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень;
  • Конституційне право, муніципальне право;
  • Цивільне право і цивільний процес, сімейне право;
  • Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;
  • Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право;
  • Перспективи розвитку соціально-економічної системи України;
  • Місце і роль соціально-гуманітарних наук в процесі формування правової культури громадян.

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно до 20.10.2018 надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді – електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску, а також заповнити online заявку на участь у конференції за посиланням: https://goo.gl/forms/pwl2GQeQ7saFELqq1. Публікація тез конференції коштує 100 грн. Збірник матеріалів конференції у PDF-форматі буде розіслано всім учасникам конференції.

Обмеженим тиражем буде виданий паперовий варіант збірника, котрий можна замовити за додаткову плату – 70 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.


Кошти надсилати:

отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»
Код 14204539 МФО 322313
Р/р 26006000001174 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.
Проїзд, проживання та харчування оплачуються учасниками конференції самостійно.


Регламент роботи:

  • доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.
  • доповідь на секційному засіданні – 10 хв.
  • виступ в обговоренні – 5 хв.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською, польською, англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу: pravo.ui.suem@gmail.com


ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
ДО 20.10.2018