Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту
Черкаська обласна державна
адміністрація
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Асоціація українських правників
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Європейська вища школа права та адміністрації м. Варшава
Інститут захисту інформаційних прав громадян м. Київ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Проблеми та перспективи формування правової культури в контексті сучасних соціально-економічних процесів», яка відбудеться 23 – 24 листопада 2017 року.


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, болгарська, англійська.


РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • доповідь на пленарному засіданні до 15 хв.
 • доповідь на секційному засіданні до 10 хв.
 • виступ в обговоренні до 5 хв.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 04.11.2017 надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції, тези доповіді – електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Публікація тез конференції становить 100 грн. Збірник матеріалів конференції у PDF-форматі буде розіслано учасникам.

Обмеженим тиражем буде виданий паперовий варіант збірника, котрий можна замовити за додаткову плату – 70 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.


КОШТИ НАДСИЛАТИ:

отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»
Код 14204539 МФО 322313
Р/р 26006000001174 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16;
призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Проїзд, проживання та харчування оплачуються учасниками конференції самостійно.


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право, муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес, сімейне право;
 • Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право;
 • Проблеми розвитку соціально-економічної системи України.
 • Місце і роль соціально-гуманітарних наук в процесі формування правової культури громадян.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу:
pravo.ui.suem@gmail.com


ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище _____________________________________

Ім’я _________________________________________

По-батькові __________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________

______________________________________________

Місце роботи _________________________________

______________________________________________

Посада _______________________________________

______________________________________________

Робоча адреса ________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Адреса для листування ________________________

______________________________________________

______________________________________________

Телефон ______________________________________

Факс _________________________________________

E-mail _______________________________________

 

Планую (потрібне позначити):

 • виступити з доповіддю;
 • взяти участь як слухач;
 • заочна участь (публікація тез).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ) – голова;

Шпак Л.О., д.е.н. ректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Костицький В.В., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, член-кориспондент Національної академії правових наук України, голова Асоціації українських правників;

Волошин Ю.О. - д.ю.н., професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету;

Коваль В.В., к.т.н., перший заступник голови Черкаської ОДА;

Марцеляк О.В. – д.ю.н., професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

Миколенко В.А.- к.ю.н. проректор з організаційної роботи та зовнішніх зв’язків Східноєвропейського університету;

Новицька Н.Б., д.ю.н., с.н.с., заступник директора Інституту захисту інформаційних прав громадян;

Пєтков В.П. д.ю.н., заслужений юрист України, професор кафедри теорії і історії держави і права СУЕМ;

Соболь Є.Ю., д.ю.н., доцент, завідувач державно-правових дисциплін та адміністративного права ЦДПУ ім. В.Винниченка;

Стеценко С.Г., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор науково-практичного юридичного журналу «Публічне право»;

Юнін О.С., д.ю.н., директор ННІ післядипломної освіти та заочного навчання Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Савченко С.О., д.е.н., проф.., проректор з науково-дослідної роботи СУЕМ;

Оксьом І.Г., к.ю.н.. доцент, директор юридичного інституту СУЕМ;

Лисенко О.М., к.п.н., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін СУЕМ;

Адреса організаційного комітету конференції

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту вул. Нечуя-Левицького, 16 м. Черкаси,18036, Україна.

Тел.: 72-75-31; 0679918840 Дмитро Миколайович; 0973377518 Олександр Миколайович.

Електронна пошта конференції: pravo.ui.suem@gmail.com