Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України
Черкаська обласна державна адміністрація
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Український журнал «Економіст»
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік»
Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Іжевський інститут управління, м. Іжевськ, Росія
Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія
Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, м. Астана, Казахстан
Університет Фінансів та Менеджменту у Варшаві, Польща
Краківський економічний університет, м. Краків, Польща
Господарська академія ім. Д.А. Ценова, м. Свіштов, Болгарія
Запорізький національний університет
Департамент регіонального розвитку ЧОДА
Управління агропромислового розвитку ЧОДА

Кафедра економіки, обліку і оподаткування СУЕМ
Кафедра фінансів і кредиту СУЕМ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності», яка відбудеться 19-20 квітня 2017 р.


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.


ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

19 квітня 2017 р.

09.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;
10.30-13.00 –пленарне засідання;
13.00-14.00 –перерва;
14.00-17.00 – секційні засідання.

20 квітня 2017 р.

10.00-12.00 – підсумкове засідання;
12.00-17.00 – культурно-масові заходи з відвідуванням історичних місць Черкащини.


РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • доповідь на пленарному засіданні до 15 хв.
 • доповідь на секційному засіданні до 10 хв.
 • виступ в обговоренні до 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, болгарська, англійська.


УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 01 квітня 2017 р. надіслати на адресу оргкомітету (роботи подані пізніше вказаного терміну до збірника не включаються, кошти не повертаються):

 • заявку на участь у конференції;
 • тези доповіді;
 • копію документа про оплату організаційного внеску.

Заявку, тези доповіді та копію документа про оплату необхідно надіслати в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc) на електронну адресу оргкомітету.

Розмір організаційного внеску (витрати на проведення конференції, друк тез, розсилка збірників): очна участь – 150 грн.; заочна участь – 100 грн.; за умови заочної участі та отримання лише електронного примірника – 75 грн.; для студентів СУЕМ, м. Черкаси – 40 грн.

За результатами конференції будуть опубліковані збірники тез, які автори зможуть отримати під час проведення конференції. Заочні учасники отримують збірники за вказаною адресою до 15 травня 2017р.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг матеріалів становить 2–3 сторінки. Сторінки не нумеруються.

Робота має бути виконана у редакторі MS Word-6,0. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см. Формат сторінки А5, береги: верхній, нижній, лівій, правий – 20 мм.

Формули, таблиці (шрифт Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, лише в чорно-білому форматі, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

У першому рядку, праворуч, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, посада, назва установи, навчального закладу. Далі, по центру, жирним шрифтом вказують назву статті, після чого подається текст. Посилання на літературні джерела здійснюються у вигляді зносок наприкінці сторінки!

Текст має бути виконаний з дотриманням вимог, стилістично та грамотно відредагований. Тези, оформлені з порушенням вимог, до розгляду не приймаються.


Запрошує Вас до публікації матеріалів у колективній монографії "Стратегічні оцінки та вектори соціально-економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції та світового партнерства", що буде видана у Великобританії (Coventry, United Kingdom)!

Для публікації матеріалів до 01 травня 2017 р. необхідно подати:

 • Відомості про автора;
 • Матеріали для розміщення;
 • Рецензію (для авторів, що не мають наукового ступеня);
 • Копію про оплату організаційного внеску.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ

Обсяг матеріалів становить 10-15 сторінок.

Робота має бути виконана за допомогою ПЕОМ у редакторі MS Word-6,0. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1см. Формат сторінки А5, береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.

Текст має бути виконаний з дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.

Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office чорно-білому форматі, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

До матеріалів монографії обов’язково додається інформація про автора, назва статті та анотація (обсягом до 100 слів) англійською мовою.


У роботі конференції та монографії передбачено такі напрями:

 1. Національне господарство: сучасний стан та перспективи розвитку.
 2. Економіка підприємства.
 3. Фінанси, грошовий ринок та банківська система.
 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
 5. Адаптивне моделювання економічного зростання.
 6. Державне управління, регіональна політика та документознавство.
 7. Економіко-правові аспекти економічного розвитку.
 8. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес.
 9. Менеджмент та маркетинг.

Для авторів із України вартість публікації становить – 45 грн. за сторінку (повну чи неповну).

Для іноземних авторів вартість публікації становить – 45 дол. США (за текст обсягом до 15 стор.).

У вартість публікації включено витрати на формування та редагування монографії, друкування та розсилку авторам. Вартість додаткового примірнику становить 180 грн.

Учасники конференції мають можливість опублікувати статтю у Науковому журналі «Вісник СУЕМ», що є фаховим виданням з економічних наук. Затверджено Наказом МОН України від 21.12.2015 р., № 1328.

З вимогами щодо змісту, порядку подання та оформлення наукових статей можна ознайомитись на сайті Східноєвропейського університету економіки і менеджменту за адресою: http://www.suem.edu.ua/uk/science/newsletter.


ЗАЯВКА УЧАСНИКА

П.І.П. учасника __________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________

Місце роботи ____________________________________

Посада __________________________________________

Робоча адреса ____________________________________

Адреса для листування ____________________________

Телефон ________________________________________

E-mail __________________________________________

Назва статті _____________________________________

 

Планую (потрібне позначити):

 • виступити з доповіддю;
 • взяти участь як слухач;
 • заочна участь (публікація тез).

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Аблязов Р. А. – д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – голова;

Шпак Л.О. – д.е.н., ректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – заступник голови;

Коваль В.В. – к.т.н., доц., перший заступник голови Черкаської ОДА – заступник голови;

Яценко В.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – заступник голови;

Бондар М.І. – д.е.н., проф., декан облікового факультету Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, голова підкомісії з обліку і аудиту науково-методичної комісії МОНУ;

Голян В.А. – д.е.н., проф., головний редактор журналу «Економіст»;

Карманнік Р.В. – директор департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА;

Колодка І.Л. – начальник управління агропромислового розвитку Черкаської ОДА;

Павлов К.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління Іжевського інституту управління, м. Іжевськ, Росія, заслужений діяч науки Удмуртської Республіки;

Папаіка О.О. – д.е.н., проф., президент Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України;

Савченко С.О. – д.е.н., проф., проректор з науково-дослідної роботи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Сєрпіньска Mарія – доктор наук, професор, ректор Університету Фінансів та Менеджменту у Варшаві, Польща;

Череп А.В. – д.е.н., проф., Академік Академії економічних наук, Академік Академії наук Вищої освіти, декан економічного факультету Запорізького національного університету;

Ус Г.О. – д.е.н., проф., проректор з підготовки наукових кадрів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Яценко О.В. – д.е.н., доц., завідувач кафедри фінансів і кредиту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

Секретаріат:

Голова: Сукач О.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту СУЕМ;

Технічні секретарі:

Сарана Л.А. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту СУЕМ;

Гирник Л.В. – ст. викладач кафедри економіки, обліку і оподаткування СУЕМ.

Адреса організаційного комітету конференції

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту вул. Нечуя-Левицького, 16 м. Черкаси,18036, Україна.

Тел.: (0472) 64-21-27, (067) 994-98-25

Електронна пошта конференції: konf.suem@gmail.com