Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Черкаської обласної державної адміністрації
Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту
Інститут кримінально-виконавчої служби
Асоціація українських правників
Миколаївський інститут права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ДВНЗ Університет банківської справи
Черкаський навчально-науковий інститут
Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького
КДПУ ім. В.Винниченка м. Кропивницький;
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Правова система в умовах розвитку соціально-правової держави: питання теорії і практики», яка відбудеться 24 – 25 листопада 2016 року.

Реєстрація учасників конференції з 10:00 до 10:30 24 листопада 2016 р.


Місце проведення конференції: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде публікуватися електронний збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 31.10.2016 надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції, тези доповіді – електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Публікація тез доповідей без участі у конференції становить 100 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати:

отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»
Код14204539 МФО 322313
Р/р26006000001174 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16;
призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Проїзд, проживання та харчування оплачуються учасниками конференції самостійно.

Регламент роботи:

- доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

- доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

- виступ в обговоренні – 5 хв.

Тематика конференції

  • Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень;
  • Конституційне право, муніципальне право;
  • Цивільне право і цивільний процес, сімейне право;
  • Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;
  • Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право;
  • Проблеми розвитку економічної системи України.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу: pravo.ui.suem@gmail.com

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 31.10.2016 р.

Заявка на участь у конференції

 

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По-батькові ____________________________

Науковий ступінь, вчене звання _________________

_______________________________________

Місце роботи ___________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Посада _________________________________

_______________________________________

Робоча адреса ___________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Адреса для листування ___________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Телефон _______________________________

Факс___________________________________

E-mail _________________________________

Програмний комітет:

Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ) – голова;

Шпак Л.О., д.е.н. ректор Східноєвропейського університету;

Миколенко В.А.- к.ю.н. проректор з організаційної роботи та зовнішніх зв’язків Східноєвропейського університету;

Коваль В.В., к.т.н., перший заступник голови Черкаської ОДА;

Стеценко С.Г., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби;

Костицький В.В., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, голова Асоціації українських правників;

Пєтков В.П. д.ю.н., професор кафедри теорії і історії держави і права СУЕМ;

Козаченко О.В. д.ю.н., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського інститут права Національного університету Одеська юридична академія;

Обрусна С.Ю., д.ю.н., завідувач кафедри правознавства, ДВНЗ Університет банківської справи Черкаський навчально-науковий інститут;

Соболь Є.Ю., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри правознавства КДПУ ім. В.Винниченка;

Юнін О.С., д.ю.н., заступник начальника ННІ післядипломної освіти та заочного навчання Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України;

Організаційний комітет:

Голова: Савченко С.О., д.е.н., проректор з науково-дослідної роботи СУЕМ;

Оксьом І.Г., к.ю.н.. доцент, директор юридичного інституту СУЕМ;

Брайченко С.М., к.ю.н., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін СУЕМ;

Товстопят Л.М., к.і.н., завідувач кафедри теорії та історії держави і права СУЕМ.

Адреса організаційного комітету конференції

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту вул. Нечуя-Левицького, 16 м. Черкаси,18036

Тел.: 72-75-31; 0934505082.

Електронна пошта конференції: pravo.ui.suem@gmail.com