Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності


На кафедрі документознавства та інформаційної діяльності працює науковий напрям з напряму досліджень «Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності».

Задля реалізації визначеного напряму дослідження в УкрІНТЕІ була зареєстрована наукова тема: «Визначення змістовності складових спеціальності та розробка моделі фахівця документно-інформаційної галузі» (№ держреєстрації 010820009329).

Результати виконання наукової теми були реалізовані при написанні у співавторстві з д.п.н., професором Філіповою Л.Я. (Харківська державна академія культури), навчального посібника «Основи інформаційно-аналітичної діяльності», на який у 2012 р. отримано гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і який вийшов друком у 2013 році.

Основними результатами наукової роботи викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності є:

 • понад 50 наукових публікацій у фахових періодичних виданнях та у збірниках тез наукових і науково-практичних конференціях;
 • три навчальні посібники «Вступ до фаху», «Спеціальне документознавство», «Основи інформаційно-аналітичної діяльності»;
 • підготовлена і видана одна монографія (Захарова І.В. Становлення і розвиток вітчизняного діловодства. – Черкаси: СУЕМ, 2009. – 162 с.).
 • викладачі кафедри взяли участь у 28 наукових і науково-практичних конференціях, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент соціокультурної діяльності: стан та перспективи», Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань», Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття», Міжнародна конференція «Інформаційні технології і автоматизація» та інших.
 • студенти спеціальності є постійними учасниками науково-практичних конференцій, круглих столів як у межах університету, так і таких, що проводяться базовими ВНЗ зі спеціальності (ХДАК, КНУКіМ та ін., Острозька академія та ін.).

У 2010-2013 рр. на замовлення випускової кафедри підготовлено і захищено дипломні роботи у межах тематики НДР кафедри для упровадження у навчальний процес і використання у якості змістовного контенту у методичному забезпеченні фахових дисциплін на теми:

 1. Арендарчук Л. «Методика створення інформаційно-аналітичних документів» - для навчальних дисциплін «Інформаційно-аналітична діяльність», «АСПІ»;
 2. Швець Г. «Електронний документ як об’єкт теоретичних досліджень та предмет практичної діяльності» - для навчальної дисципліни «Електронне документознавство»;
 3. Поліщук С. «Інформаційно-аналітична складова державно-управлінської діяльності на місцевому рівні» - для навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення органів державного управління»;
 4. Довгомеля А.В. «Управлінський електронний документ як базовий об’єкт електронного документознавства і предмет управлінської діяльності» - для навчальної дисципліни «Електронне документознавство»;
 5. Казбан О.О. «Формування змістових компонентів методично-інформаційного забезпечення навчального курсу «Управлінське документознавство»;
 6. Черепенко Ю.В. «Розробка окремих компонентів навчально-методичного комплексу для навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення» для спеціальності «Діловодство»;
 7. Василенко Ю.С. «Управлінський документ: теоретичні, нормативні, практичні аспекти поняття, змісту та функціонування в соціальній комунікації» для навчальної дисципліни «Управлінське документознавство».