Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА


Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності. Професійна орієнтація є складовою частиною соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка впливає на ринок праці, товарів, послуг та капіталу.

Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я і виступає одним із важливих елементів державної політики в сфері соціального захисту та зайнятості населення, забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, підвищення її соціальної та професійної мобільності. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук найефективніших засобів підвищення свого профорієнтаційно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності.

Головною метою профорієнтаційної роботи в Східноєвропейському університеті є пропаганда університету як вищого навчального закладу, який готує висококваліфікованих фахівців із 14 спеціальностей, пошук найбільш підготовлених випускників загальноосвітніх навчальних закладів для вступу до університету, підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Профорієнтаційна робота в СУЕМ проводиться відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, законів України «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», положення конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Концепції державної системи професійної орієнтації населення, Положення про організацію професійної орієнтації населення та інших законодавчих, нормативних і методичних документів з питань професійної орієнтації населення, а також з урахуванням практичного досвіду цієї роботи провідних ВНЗ України.

Профорієнтаційна робота включає елементи професійної інформації, професійної консультації, професійного відбору та професійної адаптації.

Об’єктом профорієнтаційної роботи є молодь, яка навчається в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

До основних напрямків профорієнтаційної роботи в СУЕМ включено:

  • здійснення професійного інформування про напрями підготовки та спеціальності, за якими здобувають вищу освіту в університеті;
  • ознайомлення молоді з правилами прийому до СУЕМ та нормативно-організаційною документацією, яка регулює проведення вступної компанії;
  • розробка інформаційного забезпечення (аудіо-, відеоматеріали, друкована продукція, інформаційне наповнення сайту СУЕМ);
  • створення банку професіографічних матеріалів з професійної орієнтації молоді;
  • розробка і впровадження у практику роботи з професійної орієнтації сучасних методів, у тому числі з використанням комп’ютерних технологій;
  • надання профорієнтаційних послуг у повному обсязі учнівській та студентській молоді з метою вільного і свідомого вибору професій з урахуванням попиту ринку праці, професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я особи.

Управління профорієнтаційною роботою на загальноуніверситетському рівні здійснює проректор з навчальної роботи.

Організацію професійно-орієнтаційної роботи в цілому здійснює директор департаменту інформаційної політики. Координацію спільної діяльності кафедр та контроль за виконанням планів профорієнтаційних заходів здійснює відповідальна особа – координатор з профорієнтаційної роботи. Відповідальна особа забезпечує розміщення реклами про університет в засобах масової інформації, контролює оновлення інформації на сайті СУЕМ тощо.

Управління профорієнтаційною роботою на кафедрі здійснює завідувач кафедри, який несе персональну відповідальність за організацію і виконання плану профорієнтаційних заходів науково-педагогічними працівниками кафедри та за роботу членів агітаційної групи.

До участі у профорієнтаційній роботі залучаються провідні науково-педагогічні працівники. Участь у профорієнтаційних заходах (якість і результативність) береться до уваги при продовженні трудових відносин з науково-педагогічним працівником.

Завідувачі кафедр відповідають за оновлення інформації про свій структурний підрозділ на сайті СУЕМ та розповсюдження інформаційно-агітаційних буклетів та листівок у освітніх закладах регіону.