Education today, career tomorrow, success everyday!

Інститут менеджменту


Структурним підрозділом Східноєвропейського університету економіки і менеджменту є інститут менеджменту, в якому готують фахівців за спеціальністю «Менеджмент».

Підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних стандартів, інших нормативно-правових документів, що стосуються напрямів його діяльності.

До складу інституту входять наступні кафедри:

Основне завдання інституту – підготовка висококваліфікованих фахівців з лідерськими амбіціями, здатних компетентно застосовувати моделі та положення сучасного менеджменту для прийняття дієвих управлінських рішень й досягнення високих бізнес-результатів.

Для підвищення якості фахової підготовки студентів професорсько-викладацький склад інституту постійно працює над розвитком нових форм і методів навчання, створенням навчальної і методичної літератури, авторських курсів. Зокрема, викладачі активно застосовують інтерактивні методи навчання; рольові та симуляційні ігри; імітаційне моделювання та проектування; кейс-методи.

Студенти інституту щороку беруть участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах наукових робіт. Здобутки студентів відзначаються призовими місцями.

Випускники можуть працювати керівниками всіх рівнів управління; менеджерами, спеціалістами виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств; організаторами малого і середнього бізнесу; консультантами з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу тощо.

Випускники інституту успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств, банківських установ, обіймають високі посади у структурах органів державної влади та місцевого самоврядування, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.