Education today, career tomorrow, success everyday!Рада молодих вчених


СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 1. Гріднєва Д.В., к.е.н., кафедра обліку і аудиту.
 2. Наконечна О.А., к.т.н., кафедра документознавства та інформаційної діяльності.
 3. Грібахо О.О., к.е.н., кафедра економіки підприємства.
 4. Сарана Л.А., к.е.н., кафедра фінансів і кредиту.
 5. Опаленко А.М., к.е.н., кафедра економічної кібернетики.
 6. Манькута Я.М., к.е.н., кафедра економічної кібернетики.
 7. Гирник Л.В., аспірант, кафедра економіки підприємства.
 8. Павленко Л.І., аспірант, кафедра економічної кібернетики.
 9. Логвіненко В.О., аспірант, кафедра економіки підприємства.
 10. Яковенко І.Ю., аспірант, кафедра туризму.
 11. Бондаренко Л.Ю., аспірант, кафедра готельно-ресторанної справи.
 12. Єременко І.В., аспірант, кафедра менеджменту організацій.
 13. Лелеко І. Г., аспірант, кафедра економіки підприємства.
 14. Антонова І.В., аспірант, кафедра маркетингу.
 15. Півньова Л.В., аспірант, кафедра туризму.
 16. Куценко Д.М., аспірант, кафедра кримінально-правових дисциплін.
 17. Опанасенко Ю.В., аспірант, кафедра теорії і практики перекладу.
 18. Коваленко Ю.В., аспірант, кафедра теорії і практики перекладу.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Головa Ради:

Наконечна Оксана Андріївна,

к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики

e-mail: nakonecnaya@ukr.net

моб. тел.: (+38 067) 470 57 50

 

Заступник Голови Ради:

Манькута Яна Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

e-mail: yana.mankuta.suem@gmail.com

моб. тел.: (+38 093) 586 53 26

 

Секретар Ради:

Павленко Людмила Ігорівна,

аспірант, викладач кафедри економічної кібернетики

e-mail: mankivka@inbox.ru

моб. тел.: (+38 097) 026 15 08

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Положення про Раду молодих вчених

Зразок бланку заяви кандидата на вступ у Раду молодих вчених

Згода на обробку персональних даних

 

МЕТА ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ

Рада молодих вчених Східноєвропейського університету сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті.

Рада молодих вчених, створена наказом ректора університету, є колегіальним об’єднанням молодих вчених, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту університету і Положення про РМВ університету.

Рада молодих учених університету поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та студентів, які не досягли віку 35 років, успішно займаються науковою діяльністю, присвячують себе досягненню цілей Ради і беруть активну участь у науковому і соціальному житті університету.

Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; аполітичність; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.

Основними завданнями РМВ є:

 • проведення молодіжних науково-практичних конференцій;
 • організація круглих столів;
 • видання збірників наукових праць молодих науковців;
 • координація розвитку молодіжної науки в університеті;
 • активізація професійного росту молодих вчених, об'єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань;
 • підтримка і розвиток наукових ініціатив молодих вчених, орієнтованих на їх кваліфікаційний розвиток і закріплення в підрозділах університету;
 • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених;
 • розвиток міжнародних, вітчизняних наукових і культурних зв'язків за участю молодих вчених університету;
 • організація і координація наукової і соціальної діяльності молодих вчених, аспірантів і докторантів університету;
 • участь у вирішенні кадрових, наукових, організаційних і інших проблем молодих вчених університету;
 • представлення, захист і реалізація професійних, соціально-побутових та інших інтересів і прав наукової молоді у Вченій раді університету;
 • широке висвітлення результатів досліджень молодих учених і сприяння їх впровадженню в практику;
 • встановлення більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
 • створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених;
 • моніторинг участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
 • заохочення відмінників наукової діяльності (призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конференцій) та їх керівників.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Гранти Президента України для обдарованої молоді

Гранти Президента України для докторів наук

Гранти НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Стипендії НАН України для молодих учених

Іменні стипендії ВР України для найталановитіших молодих учених

Стипендії Президента України для молодих учених України

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Щорічна премія Президента України для молодих учених