Education today, career tomorrow, success everyday!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України
Черкаська обласна державна
адміністрація
Черкаське відділення Академії економічних наук України
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Університет Фінансів та Менеджменту у Варшаві,
Польща
Краківський економічний університет, м. Краків,
Польща
Господарська академія ім. Д.А. Ценова, м. Свіштов,
Болгарія
Університет «Проф., д-р Асен Златаров» (Бургас,
Болгарія)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком», яка відбудеться 18-19 квітня 2018 р.


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.


ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

18 квітня 2018 р.

09.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;
10.30-13.00 –пленарне засідання;
13.00-14.00 –перерва;
14.00-17.00 – секційні засідання.

19 квітня 2018 р.

10.00-12.00 – підсумкове засідання;
12.00-17.00 – культурно-масові заходи з відвідуванням історичних пам’яток Чигиринщини.


РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • доповідь на пленарному засіданні до 15 хв.
 • доповідь на секційному засіданні до 10 хв.
 • виступ в обговоренні до 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, болгарська, англійська, німецька.


У роботі конференції передбачено такі напрями:

 1. Маркетингова концепція в системі менеджменту підприємництва.
 2. Система управління національним господарством: тенденції розвитку.
 3. ІТ-технологій в умовах глобалізації суспільства.
 4. Інновації розвитку фінансових ринків.
 5. Бюджетно-податкова політика суспільного розвитку.
 6. Державне управління та регіональна політика.
 7. Готельний бізнес та туризм в умовах глобальних перетворень.
 8. Правові аспекти економічного розвитку.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 01 квітня 2018 р. надіслати на адресу оргкомітету (роботи подані пізніше вказаного терміну до збірника не включаються, кошти не повертаються):

 • заявку на участь у конференції;
 • тези доповіді;
 • копію документа про оплату організаційного внеску.

Розмір організаційного внеску (витрати на проведення конференції, друк тез, розсилка збірників):

 • очна участь – 250 грн. (отримання програми конференції, збірника тез, сертифіката учасника та екскурсія);
 • заочна участь – 150 грн.;
 • за умови заочної участі та отримання лише електронного примірника – 100 грн.;
 • для студентів СУЕМ, м. Черкаси – 40 грн.

Вартість додаткового екземпляра збірника тез – 100 грн.

Умови участі та оплати для іноземних учасників необхідно узгодити з оргкомітетом.

Для іноземних учасників, що є докторами наук розміщення тез у збірнику конференції - безкоштовне (за умови одноосібної участі та отримання лише електронного примірника).

За результатами конференції будуть опубліковані збірники тез, які автори зможуть отримати під час проведення конференції. Заочні учасники отримують збірники за вказаною адресою до 15 травня 2018 р.


КОШТИ НАДСИЛАТИ:

отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»
Код 14204539 МФО 322313
Р/р 26006000001174 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16;
призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасники оплачують самостійно!


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг матеріалів становить 2–3 сторінки.

Кількість співавторів не більше двох осіб.

Сторінки не нумеруються.

Робота має бути виконана в редакторі MS Word-6,0. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см. Формат сторінки - А5, береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.

Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, лише в чорно-білому форматі (кольорові рисунки не допускаються), мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

У першому рядку, праворуч, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, посада, назва установи, навчального закладу. Далі, по центру, жирним шрифтом указують назву статті, після чого подається текст.

Текст має бути виконаний із дотриманням вимог, стилістично та грамотно відредагований. Тези, оформлені з порушенням вимог, до розгляду не приймаються.


Учасники конференції мають можливість опублікувати статтю у Науковому журналі «Вісник СУЕМ», що є фаховим виданням з економічних наук. Затверджено Наказом МОН України від 21.12.2015 р., № 1328.

З вимогами щодо змісту, порядку подання та оформлення наукових статей можна ознайомитись на сайті Східноєвропейського університету економіки і менеджменту за адресою: >http://www.suem.edu.ua/uk/science/newsletter.


ЗАЯВКА УЧАСНИКА

П.І.П. учасника _____________________________________

_____________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________

______________________________________________

Місце роботи _________________________________

______________________________________________

Посада _______________________________________

______________________________________________

Адреса для листування ________________________

______________________________________________

______________________________________________

Телефон ______________________________________

E-mail _______________________________________

Назва статті _________________________________

Секція _______________________________________

 

Планую (потрібне позначити):

 • виступити з доповіддю;
 • взяти участь як слухач;
 • заочна участь (публікація тез).

Отримані матеріали проходять рецензування, після схвальної рецензії авторам надсилаються реквізити для сплати оргвнеску. Внесок необхідно сплатити упродовж трьох днів.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Аблязов Р. А. – д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – голова;

Шпак Л.О. – д.е.н., ректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – заступник голови;

Коваль В.В. – к.т.н., доц., перший заступник голови Черкаської ОДА – заступник голови;

Дьячук І.В. – к.е.н., доц., директор Інституту економіки і менеджменту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Михайленко С.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Пасічник Ю.В. – д.е.н., проф., професор кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

Савченко С.О. – д.е.н., проф., проректор з науково-дослідної роботи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Ус Г.О. – д.е.н., проф., проректор з підготовки наукових кадрів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Худолій Л.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри фіскальної політики і страхування Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

Чудаєва І.Б. – д.е.н., завідувач кафедри менеджменту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Адреса організаційного комітету конференції

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту вул. Нечуя-Левицького, 16 м. Черкаси,18036, Україна.

Тел.: (0472) 64-21-27, (067) 994-98-25

Електронна пошта конференції: konf.suem@gmail.com